از‌پروين‌و‌دايی‌تا‌بهداد‌سليمی‌در‌مراسم‌تحليف‌رييس‌جمهوری

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مراســم تحليف رييسجمهوری در مجلس روز گذشــته با حضور پرشــمار ميهمانان داخلي و خارجي برگزار شــد و دكتر حســن روحاني سوگندنامه خود را در حضور نمايندگان مجلس و ميهمانان قرائت كرد.

در ميان چهرههاي حاضر در مجلس، چند چهره آشــناي ورزشــي نيز حضور داشــتند. به رسم هميشــه دفتر رياست جمهوري از چند چهره ورزشــي شاخص براي حضور در اين مراســم دعوت كرده بود كه از ميــان آنها علي كريمي ترجيح داد تــا در اين مراســم حضور نداشــته باشــد. اين در حالي بود كه ســه ستاره پرسپوليسي مهمترين ستارههاي ورزشي حاضر در اين مراســم بودند. علي پروين، علــي دايي و كريــم باقري ســه چهره شاخص ورزشــي حاضر در مجلس بودند كه كنار هم نشســتند تا گنگ سرخها در مجلس مورد توجه همه قرار بگيرد.

بهداد سليمي و ســهراب مرادي دو قهرمــان المپيكي وزنهبــرداري در كنار علي مرادي در اين مراسم حضور داشتند. چهره جديد بهداد ســليمي كه با سري تراشــيده در مراســم حضور يافته بود، همــه را غافلگير كرد. در جمع اين ســه نفر غيبت كيانوش رستمي ديگر قهرمان المپيكي وزنهبرداري نيز جالب توجه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.