سنگ‌تمام‌برانكو‌براي‌پسر‌سابقش!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانكو ايوانكوويچ ســرمربي پرســپوليس معموال به بازيكنان محبوب خود عالقه ويــژهاي دارد. بازيكناني كه معموال محبوبيت رســانهاي و ســكو ندارند اما برانكو به آنها سخت وفادار است و اين وفاداري را حتي بعد از پايان دوران بازيگري بازيكنانش به آنها حفظ ميكند. نمونه بارز آنها سيدمحمد علوي هافبك تدافعي سابق تيم ملي در زمان برانكو بود؛ بازيكني كه هيچ ويژگي و توانايي خاصي نداشت و حتي در خواب هم پيراهن تيم ملي را نميديد اما برانكو سخت به او اعتقاد داشت و به اصطالح پسر ايوانكوويچ به شمار ميرفت تا جايي كه از او بهعنوان هافبك فيكس تيم ملي استفاده ميكرد! بعد از گذشت يك دهه علوي كماكان مورد عالقه برانكو است آنقدر كه سرمربي پرسپوليس مجاب شده تا تيم پرستارهاش را برابر تيم گمنام علوي به ميدان بفرستد. تيم فوتبال پرسپوليس امروز ديداری دوستانه با كارون خرمشهر برگزار خواهد كرد. هدايت اين تيم جنوبي را سيدمحمد علوی ملی پوش اسبق كشورمان بر عهده دارد. اين ديدار ساعت ۱7:30 در ورزشگاه كاظمی برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.