پدر و مادر بد!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

اين جمله را حتما به خاطر داريد، جملهاي تاريخي از عبدا... ويســي. آنجا كه گفت داشــتن يــك دروازهبان خوب از پــدر و مادر خوب هم بهتر اســت. او اين جمله را در واكنش به درخشش فرناندو دخسوس به زبان آورد. دروازهباني كه عملكرد خيره كنندهاي در ليگ پانزدهم بر جا گذاشــت و همراه استقالل خوزستان به مقام قهرماني رسيد.

دخسوس براي ليگ شانزدهم تصميم گرفت به تبريز برود و پيراهن گســترش فوالد را بر تن كند. او در حالي به گسترش فوالد رفت كه پيشنهادهاي چشمگير ديگري هم در جيب داشت. از سپاهان، فوالد و حتي پرسپوليس. دخســوس در گســترش فوالد، هر چند آمار قابل قبولي از خود به ثبت رســاند اما تبديل به دروازهباني نشــد كه در استقالل خوزستان ميدرخشيد. در نهايت هم مديران گسترش فوالد براي ادامه همكاري با او دچار ترديد بودند اما تصميم گرفتند همچنان اين دروازهبان برزيلي را حفظ كنند. دخســوس كــه در ليگ پانزدهــم، 30 بازي براي استقالل خوزستان انجام داد و تنها ۴1 گل دريافت كرد، در دو هفته ابتدايي ليگ هفدهم آماري ضعيف را از خود بر جا گذاشــته. او در دو بازي 7 گل دريافت كرده، يعني نصف گلهايي كه در طول يك فصل بازي براي استقالل خوزستان دريافت كرده بود.

ميانگيــن گلهاي خورده دخســوس در اســتقالل خوزستان، 0/۴6 گل در هر بازي بود. آماري كه باعث شد تا او بدون رقيب عنــوان بهترين دروازهبان ليگ پانزدهم را به دســت بياورد و نخستين افتخار فردياش در فوتبال ايران را ثبت كند.

دخســوس در ليگ پانزدهم با اســتقالل خوزستان در يــك نيمفصــل فقــط ۴ گل دريافت كرد تــا به يك ركوردشــكني جهانــي نزديك شــود. او در آن فصل 18 كلينشــيت هم ثبت كــرد و از عوامل اصلــي قهرماني شگفتانگيز تيمش در ليگ پانزدهم بود.

او فصل گذشــته هم در گســترش فوالد آمار قابل قبولي داشت. گسترش با دخسوس در نيمفصل اول ليگ شانزدهم فقط 10 گل خورد اما ضعف خط دفاعي اين تيم در فصل جديد و دور بودن دخسوس از آمادگي الزم باعث شده تا او بدترين روزهاي فوتبال خود را سپري كند.

اين فصل اما اوضاع دخســوس متفاوت با گذشــته است. اين دروازهبان به طور ميانگين 3/5 گل در هر بازي دريافت كــرده. يك آمار عجيب بــراي دروازهباني كه دو فصل قبل يكي از ســتارههاي ليگ ايــران بود. عجيبتر از تعداد گلهاي خورده گســترش فوالد، نمايش ضعيف فرناندو دخســوس است كه تمام آمارهاي فوقالعاده او در فوتبال ايران را زير سوال برده است.

دخســوس حاال بايد به فكر بازگشت دوباره به جمع دروازهبانهاي برتر فوتبال ايران باشد. اتفاقي كه نميتواند آســان باشد، بخصوص كه دخســوس در گسترش فوالد هم شــرايط مناســبي را تجربه نميكنــد. او آنچنان كه بايد و شــايد مورد توجه لوكا بوناچيچ قــرار ندارد و تنها به اين دليل كه رقيب اســم و رسم داري ندارد در تركيب گسترش فوالد قرار ميگيرد. البته شايد با توجه به تعداد گلهاي خورده دخســوس در دو هفته ابتدايي ليگ، اين بار نوبت به كوروش ملكي برســد و لوكا از اين دروازهبان در تركيب گسترش فوالد استفاده كند.

اين فصل اما اوضاع دخسوس متفاوت با گذشته است. اين دروازهبان به طور ميانگين 5/۳ گل در هر بازي دريافت كرده. يك آمار عجيب براي دروازهباني كه دو فصل قبل يكي از ستارههاي ليگ ايران بود. عجيبتر از تعداد گلهاي خورده گسترش فوالد، نمايش ضعيف فرناندو دخسوس است كه تمام آمارهاي فوقالعاده او در فوتبال ايران را زير سوال برده است. دخسوس حاال بايد به فكر بازگشت دوباره به جمع دروازهبانهاي برتر فوتبال ايران باشد. اتفاقي كه نميتواند آسان باشد بخصوص كه دخسوس در گسترش فوالد هم شرايط مناسبي را تجربه نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.