آزمون از ابتدا مقابل زسكا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سردار آزمون در بحبوحه شايعههاي انتقــال رويايي به التزيو بدون توجه به اين اخبار همچنان با انگيزههاي فراواني در تمرينات آمادهسازي روبين شركت ميكند تا جايي كه رســانههاي روسي با اشــاره به اين موضوع مدعي شــدند سردار تنها هدفش بازگشت به تركيب اصلي و درخشــش با پيراهــن روبين كازان در اين فصل است.

بازيكنــان روبيــن كازان آخرين تمرين خود را در هواي باراني و ســرد كازان زير نظر قربان بردي اف، سرمربي تركمن خود برگزار كردند. اين تيم در سه بازي قبل خود به دو شكست و يك پيروزي دســت يافته و با سه امتياز در رده دهم جدول ليگ برتر روســيه قرار دارد. ســردار آزمون در هر ســه بازي بهعنوان بازيكن ذخيره وارد ميدان شد امــا عملكرد خوب اين مليپوش ايراني به ويژه در بازي سوم برابر آرسنال توال مورد توجه قرار گرفت. آزمون با گرفتن خطــاي پنالتــي در اين بــازي باعث پيروزي خانگي روبين كازان شد.

حاال انتظــار ميرود ســتاره خط حمله تيم ملي ايران امشــب در اولين بــازي كــه از ابتدا در تركيــب روبين قــرار ميگيرد بتواند هنــر گلزني خود با پيراهــن تيمش مقابل زســكا را به نمايش بگذارد و به اثبات برســاند كه چرا ايتالياييها براي خريد او تا اين حد بي تابي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.