پيشنهاد به وست بروم: گوچي را بخريد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچــان نژاد فصل قبل توانســت درخشــش خيره كننــدهاي در ليگ هلند داشته باشد و در 7۳ بازي براي هيرنفين 22 گل به ثمر رســاند تا خيلي از تيمها به دنبال حضور او در تيمشان باشند.

يك ســايت انگليسي زبــان دربــاره مهاجم تيم ملي ايران نوشــت: «به نظر ميرســيد رضا قوچان نژاد بهترين گزينه براي وســت برومويچ بــراي حضور در ليگ برتــر باشــد. توني پوليس سرمربي وست بروم اين روزها به شدت به دنبال حضور يك مهاجم گلزن در تيمش است و بايد به همين منظــور مهاجــم ايراني را مدنظر قرار بدهد. او توانسته با زدن 22 گل در 7۳ ديدار در فصل گذشته ارزشهاي خود را اثبات كند و نشــان بدهــد مهاجــم خطرناكي اســت. عالوه بر اين قوچان نژاد در رده ملي نيز همواره براي ايران عملكرد خوبي از خود نشــان داده و مهرهاي قابل اتكا بوده است. وست بروم فصل قبل در زدن گل با مشكل روبهرو بود و تنها ۳۴ گل توانست به ثمر برساند. اين تيم نياز بــه مهاجمي گلــزن دارد و براي اين كار گوچي بازيكن باتجربه تيم ملي ايران ميتواند بهترين گزينه ممكن باشد تا بتواند نياز گلزني وســت بروم را برطرف كند.»

هنوز چند هفته تا پايان نقل و انتقاالت تابســتاني باقي مانده اســت و معلوم نيســت رضا قوچــان نژاد بخواهــد در هيرنفين بماند و فوتبال خــود را در هلند ادامه بدهد يا به ليگ برتر انگليس برود. البته قوچان نــژاد در مقطعــي در تيم چارلتون در ليگ دسته يك انگليس بازي كرد كه چندان حضــور موفقيــت آميزي نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.