اولينشكستگروژنيبامحمدي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد گروژني در حضــور ثابت ميالد محمدي مدافع چپ ايراني خود نخســتين شكســت فصل را برابر اوفا متحمل شــد. در چارچوب بازيهــاي هفته چهارم ليگ روسيه تيم احمد گروژني كه در سه مسابقه اخيرش به برتري رسيده بود با حضور ميالد محمدي بهعنوان مدافع چپ در ورزشــگاه نفتيانيك ميهمان اوفا بــود. نيمه اول اين بازي گلــي به همراه نداشــت امــا ياران محمدي همانند سه هفته قبل با گل دقيقه 8۴ لئو جاباي برزيلي پيش افتادند ولي در ادامه سه گل دريافت كردند و با گلي هم كه در دقيقه سوم وقتهاي تلف شده با ضربه ســر آنگل ويلكر به ثمر رساندند در نهايت بــا نتيجه 3 بر 2 شكســت خوردند. احمد گروژني در ســه ديدار گذشته گلي دريافت نكرده بود اما در نيمه دوم مسابقه اين هفته برابر اوفا 3 گل خورد تا 9 امتيازي شــده و موقتا تيم سوم جدول ليگ روسيه بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.