برانكو:مهمترين هدف ما قهرماني آسياست

حاال در فوتبال ایران یا بین عالقهمندان تیمهاي مختلف كسي نیست كه به برانکو ایوانکوویچ احترام نگذارد. برانکو مربي با تجربهاي است كه به لحاظ فني تغییرات گستردهاي در پرسپولیس ایجاد كرده. به غیر از این او رفتار با رسانهها، بازیکنان، هواداران و پیشکسوتان را خیل

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تفاوت كیفي كار مربیگري امروز شــما

نسبت به گذشــته:من كارم را در مربيگري با تحصيالت آغاز كردم. البته كار خيلي ســختي بود چون مربيهاي خيلي خوبي در كرواســي بودند و من هم هيچ پشــت و پناه يا كمكــي به جز كارم نداشتم. رســانهها هم من را نميشناختند بنابراين مدت زيادي طول كشيد تا به سطح كار در تيمملي كرواسي برســم. ما در آن تيم موفقيتهاي بزرگي را تجربه كرديم و به مقام سوم جهان هم رسيديم. بعد از آن هــم به ايران آمــدم و فصل جديدي از دوران كاري من آغاز شــد، اينجا جايي بود كه من براي نخســتينبار در زمان طوالني چالش فرهنگی جديد را تجربه ميكردم. من در كشورهاي آلمان، كرواسي، ايران، چين، عربستان و امارات كار كردهام و در اغلب اين كشــورها هم موفق به كســب جام شــدم. به نظر خودم يكي از مهمترين چيزهايي كه در مربيگري آموختهام اين اســت كه بتوانم خودم را بــا فرهنگهاي مختلف تطبيــق بدهم. اينكه از كرواسي و ايران به چين بروم كه جاي ديگري است و اينكه از آنجا به عربســتان بــروم كه باز هم يك سياره ديگر محسوب ميشود و بعد در ابوظبي كار كنم. همه اين كشــورها فرهنگ كاري خاص خود را ميطلبند و مردم و هواداران اين ســرزمينها و همينطور بازيكنهايشان آدمهاي متفاوتي هستند. البته زبان كار حرفهای در همه جاي دنيا شــبيه به هم اســت. ضمن اينكه فوتبال در نهايت يك زبان مشترك بين همه فرهنگها و آدمهايي است كه در اين شغل كار ميكنند.

گذشت زمان و تاثیرش بر مربیگري: زمان عجيبترين متغير زندگي ماســت و همه چيز را با خــودش تغيير ميدهد. من حاال فكر ميكنم 100 برابر مربي بهتري هستم از زماني كه به ايران آمده بودم. هر انســاني در حرفه خود با گذشت زمان با موقعيتهاي جديدي مواجه ميشــود و تجربه كه خود يك علم بزرگ است به دانش هر شخص اضافه ميشــود. بهعنوان يك مربي اگــر بتوانيد زندگي شــخصي خوبي داشته باشــيد و از نظر سالمت خود را در حدي بهتر از متوســط نگه داريد، قطعا گذشت زمان به سود شما خواهد بود اگرچه مربيگري اساسا به دليل فشــارهاي زياد كيفيتي اســت كه در طول زمان شايد از دست برود. البته من فكر ميكنم هنوز جوان هستم و اين اتفاق براي من رخ نداده است. روشهاي مختلف مربیگري و تفاوت نسل

خــود با مربیان جدید: همانطور كــه گفتم من از صفر شــروع كردم و مثل آدمهاي مشهور يا بازيكنان بزرگ مزيتي در ابتداي كارم نداشتم اما سعي و تالش به مرور جاي همه ايــن چيزها را گرفت. در دنيا هم همينطور است، يك وقت شما زيدان هستيد و بستر براي حركتتان آماده اســت و يــك موقع گوارديوال يا مورينيو كه به هرحال هميشــه مشغول تيمسازي بودهاند. اين دو سبك كاري با هم خيلي تفاوت دارند. اگرچه شــايد زيدان هم به مرور زمان نشان بدهد كه از همان دسته مربيان مولف است.

آرزوي مربیگري در دوران فعلي:من اگرچه به خيلي از آرزوهاي زندگي حرفهایام نرســيدم اما دوســت دارم در آينده از من بهعنوان كسي ياد شود كه تالشش را براي ساختن انجام داد. در ايران من در 4 دوره مختلف كار كردم و در اين دوره آخر باتجربه و ديــد بازتري كارم را شــروع كردم و خوشــبختانه توانســتم بســياري از مخالفانم را مجاب كنم كه به تالش من احتــرام بگذارند. حاال هــم ميخواهيم با پرســپوليس شــرايطي جديد را تجربه كنيم. من و بازيكنــان اميدوار به موفقيت در جامي هســتيم كه جايش در ويترين افتخارات همه ما خالي اســت. اين مهمترين هدف پرسپوليس در اين فصل است اگرچه موفقيت در مســابقات داخلي باتوجه به شدت رقابت بين تيمها نيز بســيار پراهميت و در راستاي خواست هواداران است. حاال ما 3 جام در فصل جديد در پيش داريم و بايد براي همه اين مسابقات آماده باشيم.

ميخواهیم با پرسپولیس شرایطي جدید را تجربه كنیم. من و بازیکنان امیدوار به موفقیت در جامي هستیم كه جایش در ویترین افتخارات همه ما خالي است. این مهمترین هدف پرسپولیس در این فصل است اگرچه موفقیت در مسابقات داخلي باتوجه به شدت رقابت بین تیمها نیز بسیار پراهمیت و در راستاي خواست هواداران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.