كاميابينيا: طارمي رژيم غذايي خوبي گرفته

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

6 امتیاز ديگر قبل از بازي االهلي ميخواهیم

با اينكه كمال كاميابينيا يك هافبك تدافعي جنگجو است و بيشتر با بازي فيزيكي و نقش تخريبياش به خاطر آورده ميشــود اما در تبريز نقش متفاوتي پيدا كرد. او تنها دو دقيقه بعد از حضورش در زمين مثل يك مهاجم ششــدانگ گل زيبايي زد تا ســه امتياز را به حســاب پرســپوليس واريز كنــد. با اين گل كمال خاطره تلخ اخراج در لحظات پاياني بازي برگشــت فصل قبل مقابل همين تراكتورســازي را فراموش كرد. كاميابينيا در تازهترين گفت و گو درباره بازي و شرايط خودش گفته است:

برد مقابل تراكتورسازي: شــرايط بازي بــا تراكتورسازي هميشه سخت است. گلمحمدي تيم خوبي ساخته و مقابل ما خيلي خوب ظاهر شدند اما خدا را شــكر كه ما دست پر برگشتيم. من هم خوشحالم كه بعد از اينكه مصدوميت طوالنيمدتي داشتم توانستم به تيمم كمك كنم. به دليل اينكه كتفم را جراحي كرده بودم از اول فصل اين شــرايط را نداشتم كه بتوانم به تيم اضافه شوم اما از پزشكان پرسپوليس و همچنين پزشكان تيم ملي تشكر ميكنم كه كمك كردند تا من به تيم اضافه شوم و دل هواداران را شاد كنم.

نگراني بعد از جراحــي كتف: بايد از فيزيوتراپ تيم ملي تشكر كنم. من همه كارهايم را بــا فيزيوتراپ چك ميكنم. قــرار بود بعد از هفته سيزدهم كه از عمل جراحيام ميگذشت به تيم اضافه شــوم اما خدا را شــكر با كار زياد از هفتــه دهم وارد بازيها شــدم. از نظر بدني كمي مشكل داشتم اما توانستم خودم را به تيم برسانم و اميدوارم در هفتههاي بعد با صالحديد كادر فني به صورت كامل در خدمت تيم باشم. كار پزشکي روي كتف جراحي شده: بايد از آقاي كيروش تشكر كنم كه وقتي مصدوم شــدم فيزيوتراپ تيم ملي را در كنار من قرار داد و توانستم با ميكاييل كه آرژانتيني هم هســت، بــه خوبي كار كنم. از كادرفني تيم ملي ممنون هستم. با وجود اينكه مصدوم شــدم، من را رها نكردند. اميدوارم اين حرفهايگريها ادامه داشته باشد.

اتفاقات فرودگاه تبریز بعد از ورود پرســپولیس به این شــهر: متاســفانه اتفاقات بدي افتــاد و فيلم آن وجود دارد. معتقــدم آنهايي كه به فــرودگاه آمدند هوادار واقعي تراكتــور نبودند چرا كه هواداران اصيل اين تيم روز بازي به ورزشگاه آمده و تيم خود را تشويق كردند. آن عده كه به فرودگاه آمده بودند مطمئنا خط گرفته بودند تا الفاظي را به كار ببرند كه نه در شــأن باشگاه تراكتورسازي بود و نه در شأن مردم خوب تبريز. آنها به هادي نوروزي و محمــود خوردبين بياحترامي كردند و من براي نيــروي انتظامي فرودگاه تبريز متاســفم كــه اقدامي نكرد. آنها نبايد اجازه ميدادنــد اين الفاظ به كار برده ميشــد چــون زن و بچه مردم در فرودگاه بودند، هــر چند در نهايت با پيگيريهايي كه انجام شد پليس بيشتري به فرودگاه آمد و ما توانستيم خيلي راحت سوار اتوبوس شده و به هتل برويم.

عملکرد گادوین منشا: خوشبختانه اسكلت تيمي ما حفظ شده و چند بازيكن خوب هم به ما اضافه شــدند كه قطعا به كار ما خواهند آمد. منشا هم يكي از اين بازيكنان است كه در ليگ و آسيا به ما كمك زيادي خواهد كرد.

ناآمادگي طارمي: ما يك تيم هســتيم كه همه به هم كمك ميكنيم. نه تنها مهــدي بلكه ما به همه بازيكنان كمك خواهيم كرد. مهدي در دوران بدنســازي با ما نبود اما با اضافه شــدن به تمرينات با شدت بيشتري تمرين ميكند و رژيم غذايي خوبي هم گرفته كه فكر ميكنم از هفته 4 يا 5 ليگ به صورت كامل آماده خواهد بود. او 2 ســال آقاي گل ليگ شده و به تيم كمك زيادي كرده اســت. ما همه يك تيم واحد هستيم كه به هم كمك ميكنيم تا نتايج خوبي بگيريم.

بازي با نفت تهران: شرايط اين تيم به گونهاي است كه كمتر كسي آن را پيشبيني ميكرد. نفت با مشــكالت زيادي روبهرو بود اما در اين 2 هفته 4 امتياز گرفته است كه كسي باورش نميشود. به همين دليل ما آنها را به هيچ عنوان دســت كم نميگيريم و همه تمركزمــان را روي گرفتن 3 امتياز بازي ميگذاريم. مطمئنا كســب 6 امتياز از 2 بازي آينده تا قبل از بازي با االهلي و حضور در صدر جدول از نظر روحي رواني به ما كمك زيادي خواهد كرد.

بازگشــت به تیم ملي: شرايط كار خيلي سخت است چرا كه بازيكنان خيلــي خوبي وجــود دارند اما اميــدوارم روند خوبم را ادامــه دهم. همراه با پرســپوليس در ليگ داخلي و آسيا بازي ميكنيم و هر 5 روز يك بار مسابقه داريم كه اين موضوع فشــار زيادي روي ما وارد ميكنــد. بايد خوب زندگي كنيم تا مصدوم نشــويم و من هم همه تالشم را ميكنم يكي از مسافران جام جهاني باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.