طاهرزاده: امسال همه جامها را میگيريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بهنام طاهرزاده درباره بازي پرسپوليس مقابل تراكتورســازي ميگويد: «پرسپوليس برد روحيه بخشــي در زمين حريف به دست آورد. يحيي مربي كاربلدي است و تيمش در اين بازي بدشانسي آورد. در واقع تراكتور به هوش و فرصت طلبي بازيكنان پرســپوليس باخت. در صحنــه گل دوم ديديم كه كمال كاميابــي نيا با چه ظرافتي تــوپ را كنترل كــرد و ضربه زد. به نظرم اگــر بازيكني غير از كمال بود نميتوانست آنطور به توپ ضربه بزند و اينجاست كه نقش بازيكنان كليدي و ستارهها مشخص ميشود.»

ســرمربي تيم اميــد ســايپا ميگويد: «پرسپوليس با اين برد شيرين شرايط رواني خوبي پيدا كرد و با شرايطي كه امسال دارد، خيال هــواداران و پيشكســوتان از اين تيم راحت است و همه نفس راحت ميكشند. به نظر من با اين شــرايط پرسپوليس ميتواند يك فصل رويايي رقــم بزند و همه جامها را بگيرد.» مهاجم سابق پرسپوليس درباره زوج خط حمله اين تيم ميگويد: «با آمدن منشا حاال پرســپوليس صاحــب زهردارترين خط حمله ليگ است. حضور اين دو مهاجم براي پرســپوليس نعمت و براي حريفان مصيبت اســت چون آنها مجبورند مدافعان بيشتري براي مهارشــان در زمين خودي نگه دارند و در خط حمله هم كم تعداد خواهند شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.