فهرست پرسپوليس بدون شش بازيكن منتشر شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرانجام سايت رسمي سازمان ليگ فهرست تيمهاي حاضر در مسابقات فصل جديد را روي خروجي خود قرار داد. البته اين فهرســتها هنوز كامل نيســت چرا كه مدت و مبلــغ قرارداد بازيكنان تيمها مشخص نشده اســت. با اين حال احمد نوراللهي، بشار رسن، آدام همتي، شاهين عباسيان، سعيد حسينپور و محمدامين اسدي شش بازيكني هستند كه نامشان در فهرست پرســپوليس ديده نميشود. بشار رسن با پرســپوليس قرارداد داخلي بســته و هنوز بازيكن نيروي هوايي عراق است و كارت مجوز بازی وي صادر نشده اســت. اين بازيكن قرار است از چند روز ديگر در تمرينات پرســپوليس شــركت كنــد. آدام همتي كــه در دو بازي قبلي در فهرســت 18 نفره پرسپوليس جايي نداشت مشكل كارت پايان خدمت دارد و به همين دليل نام او هم در فهرست ارائه شــده به سازمان ليگ وجود ندارد. احمد نوراللهي هم دو ماه از خدمت سربازياش باقي مانــده و اين روزها بــا مجوز يگان خدمتــياش در تمرينات پرســپوليس شــركت ميكند اما حق بازي ندارد. سه بازيكن ديگر يعنی حسين پور، عباسيان و اســدي نيز بازيكنان رده سني زير 21 سال پرسپوليس هســتند و قراردادشان هنوز ثبت نشــده اســت. عجيــب اينكه شــهاب زاهدي با وجــود حضور در ليگ ايسلند در اين فهرست حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.