28 مرداد سفر به عمان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس در يكي از حساسترين ديدارهاي خود بايد در چارچوب مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا به مصاف االهلي بــرود كه بازي رفت به ميزباني پرسپوليس در كشور عمان برگزار خواهد شــد. بــه همين خاطر اعضاي تيم پرسپوليس با پرواز ساعت 18 روز شــنبه 28 مــرداد تهران را به مقصد مسقط ترك خواهند كرد تا روز سهشــنبه 31 مرداد با نماينده كشور عربســتان بازي كنند. پرسپوليسیها بعد از اســكان در مسقط و انجام چهار جلســه تمريني در كمپ خود، روز 31 مرداد به مصاف حريف عربستاني خود خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.