فهرست پرسپوليس ارسال شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با شــروع دور جديــد رقابتهاي ليــگ قهرمانان آســيا، تيمهــا قادر خواهند بــود از بازيكنان تــازه وارد و خريدهــاي جديد خود ســود ببرند و بر اين اســاس پرســپوليس نيز ضمن خارج كردن نام بازيكنان كنار گذاشته خود، خريدهايــش در اين فصل را در ليســت قرار داد و به ای اف سی ارسال كرد. شــجاع خليل زاده، شايان مصلح، ســيامك نعمتي و گادوين منشا جزو نفرات جديدي هســتند كه به ليست اين تيم اضافه شدهاند و قادر به حضور مقابل االهلي عربستان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.