خروج از تبريز به كمك آجورلو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پنجشــنبه شــب بازيكنان اصلي پرســپوليس و كادر فنــي كــروات با هواپيمــا به تهران برگشــتند و بقيه با اتوبوس راهي پايتخت شدند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه خوردبين نتوانسته بود بعد از جا مانــدن تيم از پروازش، پرواز ديگري فراهم كنــد و در نهايت با كمــك آجورلو مديرعامل باشــگاه تراكتورســازي براي 18 نفــر در پرواز ساعت 12 شب جا پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.