ما کشك نیستیم

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

يكي‌ از‌ فدراســیو‌نهايي‌ که‌ بــا‌راه‌اندازي‌شــوراي‌فني‌بحث‌ برانگیز‌ شد،‌ فدراســیون‌ کشتي‌ بود.‌شــوراي‌فني‌کشتي‌بخصوص‌ در‌ بخش‌ فرنگي‌ در‌ سال‌هاي‌ اخیر‌ بارها‌حاشیه‌ساز‌شده‌و‌تصمیمات‌ اين‌شــورا‌يكي‌از‌سوژه‌هاي‌اصلي‌ رسان ‌هها‌ شده‌ است.‌ منصور‌ برزگر‌ باسابقه‌ترين‌ ســرمربي‌ تیم‌ ملي‌ کشــتي‌آزاد‌بوده‌که‌حاال‌يكي‌از‌ اعضاي‌ شــوراي‌ فني‌ کشتي‌ آزاد‌ است.‌او‌معتقد‌است‌تصمیماتي‌که‌ در‌اين‌شــورا‌گرفته‌م ‌يشود،‌همه‌ جمعي‌است.‌برزگر‌يكي‌از‌مدافعان‌ اصلي‌وجود‌شــوراي‌فني‌است‌و‌ اعتقــاد‌دارد‌اگر‌افراد‌حرفی‌براي‌ گفتن‌داشته‌باشــند‌مي‌توانند‌در‌ اين‌شورا‌اثر‌گذار‌باشند.‌

‪‌ ‌‬ شوراي‌فني‌کشتي‌در‌سال‌هاي‌ اخیــر‌بارها‌بحــث‌برانگیز‌بوده.‌ مي‌خواهیم‌ بدانیم‌ اين‌ شورا‌ دقیقا‌ چه‌کاري‌را‌انجام‌مي‌دهد؟‌

شوراي فني كشــتي آزاد متشكل از افراد پيشكســوت و از قهرمانان ســابق اين رشــته است كه ســعي ميكنند در نشســتهاي اين شورا مســائل مختلف اين رشــته را بررســي كنند و به رييس فدراســيون در راه تصميــم گيري كمك كنند. وقتي تصميمي قرار اســت در اين شــورا گرفته شــود، همه درباره آن نظر ميدهنــد و بعد تصميم گرفته ميشــود. اينگونه نيست كه يك فرد تصميم بگيرد.

اما‌ برخي‌ معتقدند‌ که‌ شــوراي‌ فني‌‌نه‌فقــط‌در‌کشــتي‌بلكه‌در‌ رشته‌های‌ مختلف‌ برخالف‌ آنچه‌ که‌ گفته‌م ‌يشــود،‌خیلي‌هم‌تاثیر‌گذار‌ نیست؟‌

مــن چنيــن اعتقادي نــدارم و معتقدم كه شــوراي فنــي ميتواند به ورزش كمك كند. البتــه اين را بايد از مســووالن پرســيد و در كشتي رسول خادم بايد درباره آن حرف بزند.

مثالــي‌مي‌زنــم.‌روزي‌آقاي‌ پروين‌گفتند‌کــه‌مدير‌فني‌يعني‌ کشــك.‌يعني‌تصمیم‌جايي‌ديگر‌ گرفته‌م ‌يشود‌و‌ما‌کاره‌ای‌نیستیم!‌

نه ما كشك نيستيم. ما در شورا بحث ميكنيم. نظر ميدهيم و در نهايت هــم در راي گيري شــركت ميكنيم. آدمها با يكديگر فــرق ميكنند، برخي از آدمها موثر هســتند و برخي نيستند. برخي با حضورشان به شوراي فني وزن ميدهند ولي برخــي فقط ميخواهند باشــند. اگر قرار باشد من باشم و نتوانم حرف بزنم، اصا به نشستهاي شوراي فني نميروم.

حرف‌زدن‌و‌بــودن‌يك‌بحث‌ است‌و‌اينكه‌چقدر‌به‌اين‌حر ‌فها‌ توجه‌م ‌يشود،‌بحث‌ديگر.‌

ببينيد شــوراي فني كــه نبايد تصميم گيرنده باشــد. از اســم شوراي فني كاما مشــخص است كه چه كاره اســت. مشــورت ميدهد امــا تصميم گيرنده رييس اســت. در شــوراي فني كشــتي هم جوادي، خدايــي، محبي و بنده حرف ميزنيــم، دليل ميآوريم و بعد راي گيري ميكنيم. هر مشــورتي كه راي بياورد ميشود تصميم.

حاال‌ به‌ اين‌ تصمیم‌ که‌ شوراي‌ فنی‌ با‌ را ‌يگیــري‌ اتخاذ‌ می‌کند،‌ ريیس‌به‌آن‌عمل‌مي‌کند؟‌

شوراي فني به تمامي تصميمات نظــارت ميكنــد. ســرمربي انتخاب ميشــود، شــورا به عملكردش نظارت ميكند. مثــا همين تيم جوانان كه به مســابقات جهاني فناند رفت، سرمربي با راي و مشــورت شــورا انتخاب شد. در طول اين مــدت اندك هم با نظارت شــوراي فنــي كار خود را پيــش برد. بنابراين شــوراي فني از ابتدا تا انتهاي كار حضور دارد.

محسن وظيفه ‪Mohsen Vazifeh‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.