اعضا به دنبال سهم؟

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

يكــي از فدراســيونهايي كه در سالهاي قبل كميته فنياش خبرساز بــوده، فوتبال اســت، آن هم در زمان مديريت علي كفاشــيان. رييس سابق فدراسيون فوتبال در روزهايي كه هنوز بازار كميته فني در رشــتههايي مثل كشتي و وزنهبرداري داغ نبود، كميته فني را تشكيل داد تا حكم مشاورانش را داشته باشند اما به فراخور اتفاقهايي كــه در رابطه با تيم ملي ميافتاد، اين اعضا تغييــر كردند تا جايي كه رييس وقت فوتبال، از اصرارش براي استفاده از كميتــه فني كمي كوتاه آمد چراكه به نتيجه قابل تاملي رسيده بود.

در آن روزهــا كــه بــه دوره اول مديريت كفاشيان در فدراسيون فوتبال برميگردد، قرار بــود براي تيم ملي و سرمربياش تصميم گيري شود اما هر بار كه قرار بود گزينهاي مطرح شود تا مورد بررســي قرار گيرد، نام يكي دو نفــر از جمع اعضاي كميته فني ســر زبانها ميافتاد تا جايي كه كفاشــيان به زبان آمد و گفت: «متاســفانه برخي از اعضاي كميتــه فني، به جاي اينكه نقش مشورتي ايفا كنند، دنبال نيمكت تيم ملي هستند و فقط مانده كه خيلي صريح خود را بهعنــوان گزينه نهايي معرفي كنند.»

او كه تجربه معاونت وزارت ورزش، دبيركلي كميته ملي المپيك و حضور در چند فدراسيون را بهعنوان رييس و عضو هيات رييســه دارد، بعد از مدتي به اين نتيجه رسيد كه برخي از افرادي كه انتخاب ميشوند نه تنها پاسخگوي نيازهــاي موجود نيســتند، بلكه خود دردســر هم ميشوند و مشكاتي را به وجود ميآورند.

با نگاه به موضــوع كميته فني از اين زاويه، ميتوان گفت كه هميشــه ايرادهــا بــه فدراســيون و نفــر اول برنميگردد و گاهي مشكاتي از درون كميته فني به وجود ميآيد و در اصل افراد وقتي انتخاب ميشوند، منتظرند تا مدتي بعد برايشــان حكمي در يكي از تيمهاي ملي صادر شود. انگار حضور در كميته فني در برخي رشتهها حكم پلي را دارد براي رسيدن به سمتهاي مهمتر.

البتــه در فوتبال و بعد از الزاماتي كه فيفا براي اين فدراسيون به واسطه اساســنامهاش در نظــر گرفته، وجود كميته فني يك ضرورت اســت اما بعد از روزهاي پرســروصدايي كه در چند سال قبل به وجود آمد، حاال با شرايط متفاوتي مواجه هســتيم به طوري كه گويا كميته فني اين فدراسيون همان نقش مشورتي خود را ايفا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.