اساسنامه جديد راه فرار را ميبندد

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

شــايد در اين روزها كه اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي، مراحل تدوين خود را پشت سر ميگذارد و قرار است برخي اتفاقهاي تازه بيفتد، بد نيســت وضعيــت كميتههــاي زيــر مجموعه فدراســيون از جمله كميتــه فني هم روشن شود.

در پيشنويــس اساســنامهاي كه كمكم مســير هيات وزيــران را پيش ميگيــرد و در مــاده« ســي و يك» درباره كميتههاي فدراسيون كه به دو بخش دائمي و موقت تقسيم ميشوند، اينطور نوشته شــده: «تعداد و تركيب كميتههــاي دائمــي بر اســاس آيين نامــهاي خواهد بود كه توســط هيات رييســه فدراســيون تدوين و تصويب ميشود.»

در بخشــي ديگر كه به تصميمات كميتههاي دائمي اشاره دارد نيز آورده شــده: «كليه پيشــنهادهای كميتهها از طريــق دبيــر كل و پــس از تاييد رييس فدراسيون به هيات رييسه ارائه ميشود.»

اين رونــد در حالي براي كميتهها كه يكي از آنها كميته فني اســت، قرار داده شــده كه نشــان دهنده مشورتي بودن نقششان است.

دبير كل، رييس و در نهايت هيات رييســه، ســه ركني هســتند كه بايد درباره تصميــم كميته فني نظر بدهند كه همين موضــوع حكايت از اين دارد كه هر آنچه از كميته فني بيرون ميآيد لزومــا قابل اجــرا نيســت؛ البته طبق چيزي كه در اين اساسنامه به آن اشاره شده و بايد ديد در نهايت فدراسيونها چطور با اين موضوع مواجه ميشوند و چقدر برخوردهاي ســليقهاي را دخيل ميكنند.

اگــر اين رونــد به همين شــكل اجرا شــود؛ حداقل پيامدش اين است كه روســاي فدراســيونها نميتوانند از كميتهها بهعنوان راه فرار اســتفاده كنند چراكه همــه ميدانند طبق اين اساســنامه - كه البته هنــوز مصوب نيســت- كميتــه تصميم گيــر نهايي نيست.

در بخشــي ديگر از اين اساسنامه نكته ديگري در زيرمجموعه كميتههاي دائمي وجود دارد با اين محور: «اعضاي كميتهها بــه پيشــنهاد رييس كميته و تاييد رييس فدراســيون از بين زنان (حداقل يك ســوم اعضــاي كميته) و مردان دستاندركار متخصص و متعهد انتخاب ميشوند.»

در مــورد دبيران كميته هم عنوان شده: «دبيران كميتهها از بين كاركنان فدراســيون، بنــا به پيشــنهاد رييس كميته و حكــم دبير كل فدراســيون منصوب و بــدون حق راي در كميتهها انجام وظيفه ميكنند.»

با اينكــه اين مــوارد در ارتباط با تمام كميتهها نوشــته شده اما ميتوان كميته فني را يكي از كميتههاي دائمي فدراســيونها دانســت و انتظار داشت حداقــل همين چند مــورد در صورت تصويب نهايي برايشان اجرا شود.

اگرچه باز هــم نميتوان گفت كه اين اساســنامه جلوی ورود ســليقهها را ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.