جايي براي متخصصان

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

شوراي فني در هر رشته ميتواند به گونهاي تشكيل شود كه به موفقيت آن كمك كند.

در وزنهبــرداري هــم ميتواند به گونهاي باشــد كه اعضاي حاضر در آن ديدگاههــاي فني و مديريتي خود را به اطــاع تصميمگيرندگان برســانند كه بهترين تصميمات اتخاذ شود، موضوعي كه امروز شاهد آن نيستيم.

من در ماههاي اخيــر بارها از اين شورا انتقاد كردم چرا كه ساختار كنوني شوراي فني به مرام و مزاج من سازگار نيســت و همچنان بــه آن انتقاد دارم چون تنها يكــي دو نفر تصميمگيرنده هســتند و از برخي پيشكســوتاني كه در شــورا حضور دارند استفاده ابزاري ميشود.

روز اول كه مرادي بهعنوان رييس فدراسيون انتخاب شد پيشنهاد تشكيل كميته فني قدرتمندي را به او دادم.

اميدوارم مرادي، رييس فدراسيون با عنايــت به اينكه نظر اعضاي شــورا ميتوانــد براي كمك بــه وزنهبرداري راهگشا باشد نســبت به ترميم نفرات حاضر در شــورا اقدام كند تا با بازدهي و خروجي بيشــتري تصميمات گرفته شود.

نفراتــي بايد عضو شــورا باشــند كه مانند شــوراي كشــتي يــا واليبال كارنامهشــان مشــخص باشــد تا در تصميمگيري با تجربه عمل كنند.

شــوراي فنــي قــوي ميتواند در بســياري از موارد تاثيرگذار باشد و در واقع با راهنماييهاي خود راهگشا باشد نه اينكه فقط هر چه رييس گفت آن را تاييد كند.

مهدي عطار اشرفي عضو شوراي عالي فني وزنهبرداري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.