كم نفس

ایران ورزشی- شب نخست از رقابتهاي جهاني دوومیداني و اتفاقهایي كه در دو ماده پرتاب دیسك و 100 متر افتاد، حكم سیلي را داشت بر صورت ما تا از خواب بیدار شویم و رویاها را كنار بزنیم و با این واقعیت روبهرو شویم كه فعال براي جشن گرفتن زود است و دوومیداني راهی طوا

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

رقابتهاي جهاني دووميداني از جمعه شــب بــراي ايران آغاز شــد و دو نماينده ايران از ســه نفري كه راهي لندن شــده بودند بــا رقباي خود كه همگي دســت پر پا به اين ميدان گذاشــتهاند، رودررو شــدند و در نهايت نتوانســتند كار خاصي از پيش ببرند. احســان حدادي كه انتظار ميرفت حداقل به فينال برسد، مثل المپيك ريو در مرحله مقدماتي جاخوش كرد و حســن تفتيان كه از خود توقع زيادي داشــت و دنبال حضور در فينال بود، نتوانست در رقابت با دوندههاي سريع و در حاليكه يوسين بولت همگروهش بود، راهي نيمهنهايي شود و با ركورد 10 ثانيه و 34 صدم ثانيه به كارش پايان داد. تفتيان و حدادي، هر دو خيلي زودتر از چيزي كه خودشــان تصور ميكردند با رقابتهاي جهاني خداحافظي كردند تا بار ديگر به ورزش ايران ثابت شود كه براي برخي روياپردازيها هنوز زود است. شــايد امروز حرف از مصدوميــت چند ماه اخير يا دير رسيدن بچهها به خاطر آماده نبودن ويزا وسط بيايد كه حتما درنتيجهاي كه ثبت شــده، بي تاثير نيســت اما مسالهاي كه در البهالي خبرهايي كه از لندن ميرسد، نبايد ناديده گرفت، اين است كه ما بار ديگر با يك واقعيت روبهرو شدهايم.

نه اينكه مــدال رقابتهاي جهانــي آرزويي است دور از دســترس؛ چرا كه احسان حدادي در سيزدهمين دوره رقابتهاي جهاني كه سال 2011 در كرهجنوبي برگزار شــد، با 66 متر و 8 سانتيمتر برنز ايــن رقابتها را به گردن انداخت اما آيا تكرار اين مدال يا خوشرنگتر كردنش براي احسان اتفاق افتاد؟ پــس وقتي در تاريخ ايــن رقابتها يك بار اين اتفاق افتاده، ميتوان گفت كه بزرگي كردن در رقابتهاي جهاني كــه ميتواند تعريفش در دوها، رسيدن به نيمهنهايي يا فينال باشد و در رشتههاي ميداني، حداقل رسيدن به فينال؛ زود است و انگار بايد همچنان صبور بود.

رقابتهــاي جهاني لنــدن در فاصله كمي از رقابتهاي قهرماني آســيا برگزار شــد؛ مسابقهاي كــه 4 مدال طــاي دووميدانــي ايــران در اين رويداد دلخوشــيهاي مقطعي را ايجــاد كرد و با همــان ذهنيت مليپوشــان (كه يكــي از آنها از جمع مســافران بيــرون ماند) راهي لندن شــدند اما همان موقع هم مشــخص بود كــه ركوردهاي اميدهــاي دووميداني ايران اميدواركننده نيســت. موضوعي كه گفته شد اما برداشت دستاندركاران فدراســيون اين بود كه عدهاي بدخواه ميخواهند نتايج خوب دووميداني ايــران را ناديده بگيرند در حاليكه حرف آن روز همين چيزي بود كه در شب نخســت رقابتهاي قهرماني جهان ديديم؛ اينكه با اين ركوردها نميتوان قدم به قدم بزرگان برداشت.

احســان حدادي و حســن تفتيان كه هر دو از چهرههاي شــاخص دووميداني ايران هســتند و افتخــارات زيادي را كســب كردهاند، هر كدام با شرايط خاصي راهي اين رقابتها شدند. يكي بعد از يك دوره مصدوميت و درمان طوالني به رقابتهاي جهانــي لندن رســيد و ديگري با وجــود روزهاي خوبي كه در ريو تجربه كــرد و فقط در بازيهاي كشورهاي اســامي يك مصدوميت جزيي داشت اما بيشــتر تمريناتش را در اروپا سپري كرد، راهي لندن شد اما هر دو در يك ويژگي اشتراك داشتند؛ اينكه، كم نفس بودند و طوري مســابقه دادند كه انگار آماده رويدادي مثل رقابتهاي جهاني نبودند.

*** با اين نتيجه، دو نماينده ايران حذف شــدند و تنها نماينده ايران، يعني حســين كيهاني در 3 هزار متر مانع امروز روي پيســت ميرود؛ دوندهاي كه معتقد بود شرايط حضور در نيمهنهايي يا فينال را دارد امــا بايد ديد در رقابت با بزرگان دنيا، تا چه حد توان اجراي برنامهاش را دارد؟

رقابتهاي جهاني لندن در فاصله كمي از رقابتهاي قهرماني آسیا برگزار شد؛ مسابقهاي كه 4 مدال طالي دوومیداني ایران در این رویداد دلخوشيهاي مقطعي را ایجاد كرد و با همان ذهنیت مليپوشان (كه یكي از آنها از جمع مسافران بیرون ماند) راهي لندن شدند اما همان موقع هم مشخص بود كه ركوردهاي امیدهاي دوومیداني ایران امیدواركننده نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.