یك عكس و هزار داستان

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

رســول خادم را بايد يك رييس غير قابل پيش بيني ناميد. او در 5 ســال اخير كه در كشتي حضور داشته بارها تصميمات غير قابل پيش بيني گرفته كه شــايد هم آخرينش همين ديدار با اكبر فاح باشــد. اكبر فاح يكي از قهرمانان نامي كشــتي آزاد اســت كه اتفاقا دوستي نزديكي هم با رســول خادم دارد اما در اين چند سال عاوه بر اين دوستي و رفاقت در برخي از موارد هم منتقد مديريت فدراسيون خادم بوده اســت. حاال خادم با وجود همه اين موارد با همراهي رضا اليق دبير فدراسيون كشــتي به يكباره به باشگاه كارگران رفته و از نزديك با اكبر فاح ديدار كرده است.

ديداري دوستانه و صميمانه كه از آن يك عكس خوب هم بيرون آمد عكســي كه حاال ميتواند سر منشا خبرهاي زيادي باشد.

رســول خــادم در بــدو بازگشــت بــه كشــتي در ســال 2011 پيشــنهاد ســرمربيگري تيم ملي جوانان را به اكبر فاح داد. كســي كه دارنــده مدال طا و نقره جهان اســت و اتفاقا كارنامه موفقي را هم در كار كــردن در رده جوانان دارد اما در ســال 2006 به دليل اختاف نظر با محمــد رضا يزداني خــرم رييس وقت كشتي و البته برخي از پيشكسوتان كشتي از سمت خود كنارهگيري كرد و به تمرين دادن در باشــگاه خود مشغول شد. وقتي خادم به كشــتي برگشــت به او پيشنهاد داد تا ســرمربي تيم جوانان شود اما اين پيشــنهاد نه از سوي خادم پيگيري شد و نه از سوي فاح مورد پذيرش قرار گرفت. اينكه چرا خادم پيشنهاد خود را پيگيري نكرد مشخص نيست اما شايد اكبر فاح به دليل اينكه 5 سال قبل از پيشنهاد خادم در رده جوانان كار كرده بود، اين پيشنهاد را قبول نكرد.

از ورود خادم به كشتي و ارائه پيشنهاد به فاح 5 سال ميگذرد و در اين 5 سال فاح بارها از نوع مديريت خادم انتقاد كرد. البته انتقادي محترمانه و دوســتانه كه در راستاي كمك به كشتي بوده است. اينكه رسول خادم در اين مقطع از سال كه تيم ملي جوانان در مســابقات جهاني حضور دارد و تيم ملي بزرگساالن هم در آستانه اعزام به مسابقات جهاني است تصميم به انجام چنين كاري ميگيرد؛ ميتواند نشان دهنده برخي از مسائل باشد.

البتــه هنوز به طور دقيق مشــخص نيســت كه در اين ديدار و نشســت چه چيزي بين فاح و خادم رد و بدل شــده اســت اما حتما رســول خادم فقط براي احوالپرســي با فاح به اين باشگاه نرفته بوده و در كنار اين ديدار دوســتانه مسائل ديگري مطرح شده است.

تصاويــر ديدار خادم با فاح زماني به بيرون درز كرد كه همان موقع تيم جوانان در رقابتهاي قهرمانــي جهان در فناند يكي پس از ديگــري مقابل حريفان خود شكســت ميخوردند و همين باعث شــد تا خيلي زود اين شــايعه به راه بيفتد كه خادم قصد دارد زمينههاي حضور فاح در تيم جوانان را هموار كند.

اينكه همزمان با برگزاري رقابتهاي جهانــي جوانان انجام ديــداري كه از آن شــايعه انتخاب ســرمربي براي تيم ملي جوانان به بيرون درز كند چقدر درســت يا غلط اســت، خيلي مهم نيســت. بلكه مهم اين اســت كه بدانيم آيا رسول خادم تيم جوانان را به فاح پيشــنهاد كرده و يا اصا فاح پيشنهاد سرمربيگري جوانان را ميپذيرد؟ فاح تا پيش از اين مدعي بود كه اين مســير را پيش از اين رفته اســت و حاال بهتر اســت در صورت مفيد بودن تجربيات جديدي را در كشتي ايران كسب كند.

اين اظهارات اين معني را ميدهد كه او به دنبال مربيگري در رده بزرگســاالن بوده اما آيا رسول خادم ميتواند پيشنهاد بزرگســاالن را به فاح بدهد؟ بگذريم از اينكه مطرح شدن شايعه اين پيشنهاد هم در اين مقطع از ســال كه تيم بزرگساالن بايــد كمتر از 20 روز ديگر در مســابقات جهاني به ميــدان بــرود، ميتواند ضربه مهلكي را به تيم وارد كند.

اكبر فاح داراي خصوصيات منحصر به فردي اســت و به اين آساني در كارش به حرف و توصيه كسي توجه نميكند، در حاليكه رســول خادم در رده بزرگساالن به دنبال فردي ميگــردد كه توصيههاي فني او را بپذيــرد. مثل محمد طايي كه كاما در اين باره با خادم هماهنگ است. بنابراين در چنين فضايي نميتوان متصور بود كه فاح به زودي به سرمربيگري تيم ملي برسد اما شايد تيم جوانان با آن نتايج نااميد كننده بتواند پيشنهاد رسول خادم به فاح باشــد. شايد تا چندي ديگر رسما اكبر فاح به اين مهم برســد. شــايد هم برداشتهاي ما اشتباه باشد و خادم منتظر پايان مسابقات جهاني فرانسه باشد. همه اين موارد در نهايت كمتر از يك ماه ديگر مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.