فراز و فرود در كارنامه كشتيگير بابلي

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

وقتي «حســن رحيمي» دارنده چهار مــدال طا، نقره و برنز جهان و همچنين مدال برنز بازيهاي المپيك 2016 ريودوژانيرو با ارائه مدارك پزشكي دال بر آسيب ديدگــي زانوي خود، اين اجازه را يافت تا بدون حضــور در مرحله نهايي رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي بتواند براي دوبنده وزن 57 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد فقــط با نفرات برتر اين رقابتها مبارزه كند، تصور اين بود او برگزيده شــوراي فني اين وزن براي مســابقههاي جهاني 2017 پاريس خواهد بود. ليكن آســيب ديدگي زانــوي رحيمي به قدري شــديد بود كه او ناچار شــد چند روز پــس از رقابتهاي انتخابــي تيمهاي ملي و يــك ماه مانده به آغاز مســابقههاي جهاني، زانوي مصدوم خود را به تيغ جراحان بسپارد تا اينچنين خيال همه از بابت اينكه او يكي از غايبان بزرگ كشــتي جهان در مسابقههاي قهرماني جهان در فرانســه خواهد بود، راحت شــود. به اين ترتيب شوراي فني تيمهاي ملي كشتي آزاد، «رضا اطري» نفر اول رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي را بهعنوان نماينده وزن 57 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد ايران در مســابقههاي جهاني پاريس انتخاب كرد. به جز رقابتهاي قهرماني بزرگساالن جهان، ميداني نبوده كه رضا اطري در آن شــركت نكرده باشــد. حضور در مســابقههاي قهرماني جوانان آسيا و جهان، جام جهاني، قهرماني بزرگساالن آسيا و چندين تورنمنت معتبر بينالمللي در ســه، چهار سال اخير به خوبي بازگــو كننده تجربه وافر اين كشــتيگير مازندراني است. رضا اطري در مسابقههاي كشتي قهرماني سال 2014 جوانان جهان در زاگرب كرواســي كه با قهرمانــي تيم ايران همراه شــد، در وزن 55 كيلوگرم به مقام هفتم رســيد. در آن مسابقهها تيم كشتي آزاد جوانان ايران با سرمربيگري محمد طايي با ســه مدال طاي ايمان صادقي، حسن يزداني و عليرضا كريمي و سه مدال برنز صابر خانجاني، رضا مظفري و امين طاهري توانســت پس از 19 سال تيم روسيه را پشت سر بگذارد و بار ديگر به مقام قهرماني برسد.

اطري در پيكارهاي جام جهاني كشــتي آزاد در ســال 2016 در لس آنجلس آمريكا به همراه تيم ملي كشتي آزاد ايران هم كشتي گرفته است و سه ماه پيش در مسابقههاي آســيايي 2017 دهلي نو هندوستان نيز به مدال برنز وزن 57 كيلوگرم آسيا دست يافت.

او در همين مسابقهها پس از پشت ســر گذاشتن محمودجان شاوتاكوف نايب قهرمان جوانان جهان از ازبكستان، در دور دوم مغلوب يوكي تاكاهاشي از ژاپن شد و از آنجايي كه اين كشــتيگير ژاپني سر از فينال درآورد، اطري به گروه شانس مجدد رفت و پس از ضربه فني كردن كشــتيگير تايلندي به ديدار رده بندي رسيد. او در ديدار رده بندي براي كسب مدال برنز موفق شد سونگ وون كيم از كره جنوبي را در يك كشــتي نزديك با نتيجه 5 بر 4 شكست دهد و مدال برنز آسيا را بر گردن خود ببيند. اطري در سه سال اخير در اكثر مسابقات مهم بينالمللي از جمله در كشورهاي روســيه، اوكراين، باروس، جمهوري آذربايجان، بلغارستان و فرانسه هم حضور يافته كه در برخي از آنها موفق و در برخي ديگر ناموفق بوده است.

كارنامه ســه ســال اخير رضا اطري، فراز و فرودهاي بســياري داشته و نشان ميدهد او در اين سه سال كشــتيگير مطمئني براي وزن 57 كيلوگرم ايران نبوده اســت. او دي ماه سال گذشــته در جام بينالمللي ايوان ياريگين در كراسنويارسك روسيه شركت كرد اما از دور رقابتها حذف شد.

اطري سال گذشته قبل از حضور در جام ايوان ياريگين، در مسابقات بينالمللي جام حيدر علي اف در باكوي جمهوري آذربايجان هم به ميدان رفت كه با شكســت دادن رستم آمپاكوف از روسيه و آنتوني راموس از آمريكا، در مرحله نيمهنهايي مقابل نريمان اســرافيل اف دارنده مدال برنز ســال 2013 جهان از روسيه مغلوب شد و به ديدار رده بندي رســيد. ليكن در اين مرحله 10 بر صفر مغلوب يوكي تاكاهاشــي از ژاپن شد و به مقام پنجمي رضايت داد.

اما در عين حال در كارنامه سه سال اخير رضا اطري، مدالهاي طاي جامهاي الكســاندر مدويد در بــاروس و جايزه بزرگ فرانســه و مدال نقره جــام دانكلوف بلغارســتان هم ديده ميشود. او فينال جام دانكلوف را به والديمير دوبوف كشتيگير مليپوش بلغاري واگذار كرد.

در پيكارهاي جهاني 2017 پاريس، والديمير خينچيگاشــويلي گرجستاني در صورتي كه به وزن باالتر نرود، ري هيگوچي يا يوكي تاكاهاشــي ژاپني، زائور اوگايف روســي، توماس گيلمان آمريكايي، باياخ بار اردنبات مغولي، هاك جين جانگ از كره شــمالي، سليمان آتلي تركيه اي، والديمير دوبوف بلغاري، آرتاس سانايف قزاقستاني و خوليوس بونه رودريگوئز كوبايي از جمله مهمترين حريفان رضا اطري خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.