كيهاني: دیر رسيدن به محل برگزاری مسابقات در نتيجه بچهها تاثير داشت

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

رييس فدراســيون دووميداني معتقد اســت كه نتيجه ضعيف دو دووميدانــي كار ايــران در مرحله مقدماتي رقابتهــاي جهاني آلمان متاثر از عوامل مختلف از جمله دير رســيدن دووميدانيكاران به محل برگزاري رقابتهاي جهاني است. مجيد كيهاني كه همراه تيم در لندن به ســر ميبرد، با اشاره به نتايج احســان حدادي و حسن تفتيان در روز نخســت مسابقات دووميداني قهرماني جهان ميگويد: «احسان در پرتاب اول خود بسيار خوب بود اما در پرتابهاي دوم و سوم ديكسش نرفت و يك مقدار بدشــانس بود. ضمن اينكــه رقيبان قدرتمندي در گروه او قرار داشتند و كار سخت بود.»

او درباره ســريعترين مرد ايران نيز ميگويــد: «تفتيان هم دوي خوبي داشت اما دير رسيدن به لندن روي او هم بي تاثير نبوده است.» او با اين توضيح كوتاه درباره دو مليپوش ايران به ديرهنگام رســيدن آنها به لندن اشاره ميكند: «قطعا اين اتفاق در نتيجهاي كه مليپوشان ايران كسب كردند، بي تاثير نبوده است و شايد اگر يكي دو روز زودتر ميرسيديم، نتيجه بهتري به دست ميآمد. ما سهميههاي جهاني را در مسابقات قهرماني آسيا گرفتيم و كمتر از 25 روز براي حضور در لندن و دريافت ويزا فرصت داشتيم. بافاصله كارها را انجام داديم و متاسفانه دقيقه 90 ويزاها را به ما دادند.»

حسين كيهاني تنها نماينده باقيمانده است كه امروز روي پيست ميرود كه كيهاني درباره او ميگويد: «اين دونده شرايط خوبي دارد و اميدواريم نتيجه قابل قبولي كسب كند.»

او كه ميخواســته در كنگره جهاني دووميداني هم شركت كند، درباره دســتاوردهاي اين كنگره نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «به دليل تاخير در ســفر به لندن، لحظات آخر به كنگره رسيدم. در اين كنگره بيشــتر مباحث كلي دووميداني و نحوه برگزاري مسابقات مطرح شد. البته ما فرصت را غنيمت شمرديم و با مسوول بخش ماراتن فدراسيون جهاني هم در خصوص ماراتن تهران صحبتهايي داشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.