عملكرد آزادكاران در فنالند بد نبود

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

تيم ملي كشــتي آزاد جوانان در رقابتهــاي قهرمانــي جهان در تامپره عملكــرد چندان خوبي نداشت و در نهايت با كسب عنوان ســومي به كار خود پايان داد. بعد از پايان اين مسابقات مجيد تركان مدير تيمهاي ملي كشتي آزاد به بررســي عملكرد اين تيم پرداخت و البته اعتقاد داشــت با هشت ماه كار كردن هم نتيجهاي بهتر از اين حاصل نميشود: «با توجه به اينكه اكثــر نفرات اين تيــم براي اولين بار در رقابتهاي جهاني كشــتي گرفتند و از ســوي ديگر تغييرات صورت گرفتــه در كادر فني تيم ملــي و حضور محمــد طايي در تيم بزرگســاالن، عملكرد تيم در مجمــوع در رقابتهــاي جهاني متوسط بود.» تركان با بيان اينكه ضعفهايــي در راه آمادهســازي اين تيم وجود داشــت، ادامه داد: «فدراسيون كشــتي تاش كرده اســت در برگزاري اردوها، شركت در مســابقات بينالمللــي و انجام مســابقات داخلــي- بينالمللــي در ردههاي ســني پايــه از جمله جوانان طبــق برنامــه و تقويم و نظر كادر فني تداركات مناســب را بــراي تيمها فراهــم كند. البته امسال فرصت كافي براي برگزاري اردوهاي مشــترك تيم جوانان با تيم بزرگســاالن فراهم نشد و به نظر ميرســد اين موضــوع روي نتايج كســب شده تاثير گذار بوده است.»

پرونده تيم ملي جوانان براي بررسي بيشــتر به شــوراي فني خواهد رفت. اين خبري اســت كه تركان در بخش پاياني مصاحبهاش داد: «دغدغههاي مــردم و اهالي كشــتي در مورد تعداد مدالهاي كســب شــده، نحوه مبــارزات و آمادگي جســماني كشــتيگيران بزودي در جلسه شوراي فني مورد بررسي قرار ميگيرد تا نقاط ضعف مشخص شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.