۶ مدال برای ایران در رقابتهاي جهاني دووميداني معلوالن

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

در رقابتهــاي دو و ميداني معلوالن كه در رده ســني جوانان در سوييس در حال برگزاري است، دووميداني كاران جوان تا پايان روز دوم موفق به كسب 6 مدال شدند. در ادامه رقابتهاي جهاني علي ســپهوندي در ماده پرتاب ديســك كاس ‪F 47/ F 42‬ بــا ركورد 32 متر و 90 ســانتيمتر به مدال برنز دست يافت و دووميداني كاران آلمان و جمهوري چك اول و دوم شدند.

در پرتاب نيــزه كاس F32/F34 محمــد طاها بيك رضايي با ركورد 52متر و 36 ســانتيمتر به نقره دست يافت و دووميداني كار كلمبيا با 33متر و 76 سانتيمتر اول شد و عرفان رضايي ديگر نماينده كشورمان به جايگاه سوم دست يافت.

همچنين در ماده پرتاب ديســك، حســين شريفي و محمد فتحي گنجي در كاس ‪F 42/F47‬ به ترتيب چهارم و پنجم شدند. در اين رقابتها مهرداد مرادي دووميداني كار نابينا و كم بينا نيز موفق شد مدال طای ماده دو صدمتر در كاس T11/T13 را به خــود اختصاص دهد. كاروان ايران تاكنون موفق به كسب 2طا، 2نقره و 2برنز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.