تفتيان در رده 34 دنيا

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

حســن تفتيــان كه ميخواســت در رقابتهاي قهرماني جهــان به يك ركورد خوب برســد و شانسش را براي رسيدن به فينال امتحان كند، به نيمهنهايي هم نرسيد. تفتيان كــه در مرحله مقدماتي دوي 100 متر با بولت همگروه شد، نتوانست ركوردي بهتر از 10 ثانيــه و 34 صدم ثانيه را ثبت كند و در نهايت با اين ركورد به نيمهنهايي نرســيد. در اين گروه اوسين بولت با زمان 10:07 ثانيه اول شــد، جيمز داســائولو از بريتانيــا با زمــان 10:13 ثانيه در رده دوم قرار گرفت و جيمي ويكائوي فرانسوي نيز با 10:15 ثانيه سوم شد. در پايان رقابتهای اين ماده مشــخص شد كه حسن تفتيان با اين ركورد نتوانســته ردهاي بهتر از سي و چهارم را به خود اختصاص دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.