گوارديوال: منچسترسيتي هنوز بايد بازيكن بخرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپ گوارديوال مربي منچسترسيتي ميگويد كه تيمش آماده دور جديدي از خريدهاي تابســتاني است و اينكه اين تيــم هنوز در بخشــي از مناطق ميدان بايد تقويت شود.

مربي اســپانيايي آبيپوشان شهر منچستر كه ولخرجترين تيم انگليسي در بازار نقل و انتقاالت تابستان امسال بوده اســت، در پنجره نقل و انتقاالت تابســتاني بازيكنانــي ماننــد برناردو ســيلوا، دانيلو، كايل واكر و ادرســون را مجموعا بــه مبلغي در حدود 200 ميليون پوند خريده اســت اما ظاهراً اين خريدها براي او كافي نيست.

گوارديــوال بعد از پيــروزي 3 بر صفر مردانش در بازي دوســتانه برابر وســتهم در ايســلند بــه خبرنگاران گفــت: «فكر ميكنم كــه ما به خريد بازيكنان ديگری نيــاز داريم. تيممان هنــوز نيــاز دارد كه كمــي تقويت شــود. من در دوران كاريام بهعنوان يك مربــي هرگز از نداشــتن بازيكن شــكايت نكردهام و فصل گذشته هم از بازيكناني كه داشــتم راضي بودم. پنجــره نقل و انتقاالت 31 آگوســت بسته ميشــود، پس هنوز زمان داريم تا ببينيم چه كارهاي ديگري ميشود انجام داد.»

سرمربي سابق بايرن مونيخ سپس تأكيد كرد كــه از اردوي پيش فصل تيمش راضي اســت امــا بازيكنانش هفته آينده بايد ســخت تاش كنند تا در بهترين شــرايط ممكن در هفته نخســت ليگ برتر برابــر برايتون به ميدان بروند.

او ادامــه داد: «در ســه بــازي اخيرمان، ما برابر ســه تيم طراز اول 10 گل زديم و تنها يك گل خورديم. ثبات تيم خوب بوده اســت. همچنين تعــداد گلهاي خوردهمــان كم بوده اســت. در اين مدت هميشــه تعداد موقعيتهــاي گلزنيمــان از حريف بيشــتر بوده اســت و به همين دليل از شــرايط تيمم راضــيام اما از االن به بعد واقعا مشــخص ميشود كه در چه ســطحي هســتيم. بايــد ديد كه وقتي تحت فشار هستيم چگونه بازي ميكنيم. تــا االن در بازيهايي بدون فشار ميتوانســتيم برنامه بازيمان را پياده كنيم اما حاال با شروع بازيهاي رسمي وضعيت فرق خواهد كرد.

بازيكنــان من در ايــن يك هفته باقيمانــده بايد مــرا متقاعد كنند كه لياقــت حضــور در تركيــب اصلي را دارند. من به آنهــا اعتماد دارم اما در اين يك هفتــه آنهــا ميتوانند روي تصميمگيــري مــن تأثيــر بگذارند. همچنين من بايــد بازيهاي برايتون را هم ببينم. بر اســاس شــيوه بازي، كيفيــت و جو اســتاديوم آنها تصميم خواهم گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.