مصدوميت امباپه در افتتاحيه ليگ فرانسه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كيليان امباپه در بازي موناكو برابر تولوز آسيب ديد. موناكو در اولين هفته ليگ فرانسه، دو بار از حريف عقب افتاد اما در نهايت توانســت بازي را سه بر دو ببرد. با اين حــال، برد آنها با خبر بدي همــراه بود، اينكه امباپــه در نيمه دوم مجبور به ترك ميدان شد.

ايــن بازيكن 81ســاله كــه مورد توجه رئال مادريد و بارســلونا است، در دقيقه 74 به دليل آســيب از ناحيه زانو زمين را ترك كــرد و جايش را به آلن سنماكسيمين داد.

پزشكان در كنار ميدان به وضعيت او رســيدگی كردند. البتــه او خودش ميتوانســت راه برود و نيازي به كمك نداشــت. لئوناردو ژارديم، مربي موناكو گفت: «اوضاع جدي نيست. به نظرم در دو، سه روز آينده، اوضاع بهتر ميشود.» مشــخص نيســت كه او آيا بازيهاي تيمش را از دست ميدهد يا نه.

امباپه فصل پيش در 44 مســابقه 26 گل بــراي موناكو زد و در اين فصل پيراهــن شــماره 10 موناكــو را به تن ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.