واورينكا‌در‌اوپن‌ آمريكا‌شركت‌ نمي‌كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

استانيســاس واورينكا مرد شــماره چهــار جهــان و مدافع عنوان قهرماني اوپــن آمريكا به دليل جراحي زانــو نميتواند تا آخر ســال در مســابقات شركت كند و به ايــن ترتيب در آخرين گرنداسلم فصل هم غايب است.

تنيســور سوييســي كه سه قهرمانــي در گرنداســلمها در كارنامــه دارد، پيــش از اين از بازي در مونترآل و سينســيناتي عقب كشــيده بــود و مثل ديگر فيناليســت اوپن آمريكا، نوواك جوكوويچ تا پايان سال 2017 در هيچ مسابقهاي شركت نميكند.

واورينــكا در فيســبوك نوشــت: «ايــن تنها راهــي بود كه ميتوانســتم مطمئن شــوم تا سالها در ســطح باال به كارم ادامه میدهم. واقعا نااميدكننده اســت اما نگاهم روبه جلو است و بــراي ريــكاوري برنامهريزي ميكنم. من عاشق تنيس هستم و همــه تاشــم را ميكنم تا به ســطح خودم برگردم و ســالها بازي كنــم. خداحافظ تا ســال »!2018

واورينــكاي 32 ســاله مثل جوكوويــچ اميــدوار اســت اين دوري از ورزش بتوانــد بــه او كمك كند بعد از دوران ســختي كــه داشــته و در آن از دور اول ويمبلدون حذف شده، دوباره به اوج برگردد.

او در فينــال اوپن آمريكاي پارســال در چهار ســت حريف صــرب خود را شكســت داد و با ســه قهرماني در گرنداســلمها با اندي ماري، مرد شــماره يك جهان در حال حاضر برابر شــد. او اين فصل اگرچه چندان موفق نبود اما براي دومين بار به فينال اوپن فرانســه رســيد كه مقابل رافائل نادال در هم كوبيده شــد. او ميخواهــد موفقيت هموطن افســانهاي خــود، روژه فدرر كه بعد از بازگشت از غيبت طوالني توانست اين فصل بدرخشد و در گرنداسلم اســتراليا و ويمبلدون به قهرماني برسد، را تكرار كند.

فــدرر كــه سهشــنبه اين هفته 36 ســاله ميشــود بعد از ويمبلدون سال قبل در مسابقات شركت نكرد اما از ششم شهريور كه در نيويورك آخرين گرنداسلم فصل شروع ميشــود، به دنبال بيســتمين قهرماني خود خواهد بــود. واورينكا در حال حاضر نفر چهارم جهان اســت اما قطعا در شروع سال 2018 از جمع هشت نفر برتر بيــرون ميرود و ممكن است تا رده يازدهم پايين بيايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.