بيليچ:‌بيش‌از‌اندازه‌مرتكب‌اشتباه‌م‌يشويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســاون بيليچ سرمربي وســتهم بعد از باخت 3 بر صفر تيمش برابر منچسترســيتي در بازي دوستانه دو تيم، اعتراف كرد كه ميزان اشتباهات بازيكنانش زياد است.

ســيتي با گلهاي گابريل ژسوس، سرخيو آگوئرو و رحيم استرلينگ وســتهم كه يكي از رقبايــش در فصل آينده ليگ برتر اســت را قاطعانه شكســت داد و نمايش ضعيف و از هم گســيخته بازيكنــان تيم لندني، نارضايتي ســرمربي كرواتشــان را به همراه داشــت. او گفــت: «تفاوت ميان ســرعت و كيفيت بازيكنــان آنها و بازيكنان ما بســيار زياد اســت و شــما اين موضوع را به وضوح ميتوانســتيد حــس كنيد. در نيمــه دوم ما موقعيتهايي داشتيم كه ميتوانستند به گل تبديل شوند اما به جز يكي دو تاي آنها، مابقي چندان خطرناك نبودند. مشكل ما اين بود كه وقتي اشتباهي مرتكب ميشديم، از جمله در صحنه گل اول، حريف ما را فورا با يك گل يا يك موقعيت گلزني بســيار خطرناك مجازات ميكرد. بنابراين من چندان از بازي تيمم راضي نيســتم. البته نااميد هم نيستم چون اين يك بازي دوستانه بود. ما زياد مرتكب اشتباه ميشويم و اين كارمان را بسيار سخت ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.