فرناندو به گاالتاسراي ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرناندو از اردوي منچسترسيتي جدا شــده و با قراردادي سهساله به گاالتاســراي خواهــد پيوســت. اين هافبــك برزيلي در ســال 2014 از پورتو به ســيتي پيوســت و در سه فصل، 101 بازي براي اين تيم انجام داد.

او گفــت: «بــازي بــراي منچسترســيتي برايم مايه لذت بود. ايــن باشــگاه در دوران حضــورم از من فوقالعــاده حمايت كرد و من از چالــش بازي براي تيمــي بزرگ در ســختترين ليگ دنيا لــذت بردم. فتح جــام اتحاديه در ســال 2016 مهمترين اتفاق دوران من در ســيتي بود كه هرگز فراموشش نميكنم.»

پيــش از او، كلچــي ايهاناچــو هــم با قيمــت 25 ميليــون پوند به لسترسيتي پيوســت. به اين ترتيب، خانهتكاني سيتي ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.