ادووكات:‌بگذاريد‌فا ‌ندايك‌به‌ليورپول‌برود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديــك ادووكات، مربي تيم ملي هلند به ســاوتهمپتون گفته كه اجازه بدهند ويرجيل فاندايك راهي ليورپول شــود. دو باشــگاه بر سر انتقال او با هم به مشكل برخوردهاند.

اين مدافع هلندي قصد ترك ســاوتهمپتون را دارد و ترجيح ميدهد به ليورپول برود اما ســاوتهمپتون اصرار دارد كه او اين فصل را هم در اين تيم بماند. آنها پيشتر از ليورپول به دليل تماس غيرمجاز با اين بازيكن شكايت هم كردند كه اين منجر به عذرخواهي رســمي باشــگاه ليورپول شد. همين باعث شــد كه شــايعات انتقال او به ليورپول فروكش كند. فاندايك به دور از بازيكنان اصلي تمرين ميكند و مردان موريســيو پيگرينو، بدون او آماده حضور در فصل جديد ميشوند. ادووكات گفته كه او را درك ميكند: «شما ميتوانيد فاندايك را محكوم كنيد اما اگر به يك باشــگاه بزرگ انگليســي برويد و درآمد شما پنج برابر شود، تصميمتان را درك ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.