بارسلونا در آستانه جذب سه بازيكن جديد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هر دو نشــريه ورزشــي پرتيراژ چاپ بارسلونا ديروز از توافق بلوگرانا با سه بازيكن و پاســخ مثبت آنها براي پوشيدن پيراهن آبي اناري خبر دادند. طبق ادعاي اسپورت و موندودپورتيوو، بارســلونا كــه از فروش نيمــار 222 ميليون يورو به دســت آورده، براي جذب كوتينيو، عثمان دمبله و اينيگو مارتينس گامهاي بســيار بلندي برداشته و موافقت هر ســه بازيكن را نيز گرفته است. حاال تنها مذاكره با باشگاهها باقي مانده كه البته سختترين قسمت كار است.

اينيگو مارتينس مدافــع تيــم سوســيداد كه ســابقه پوشــيدن پيراهن تيم ملي اســپانيا را هم در كارنامــه دارد، بــا درخواســت فــوري ارنستو والورده(ســرمربي جديد بارسا) پاي ميــز مذاكره با بارســلونا نشســت. والورده سال گذشــته نيز مارتينس را براي بيلبائو ميخواســت اما باشــگاه سوســيداد مانع اين انتقال شــد. بارســلونا پاسخ مثبت اين بازيكــن را گرفته ولي در تماس با باشــگاه سوسيداد دريافت كه براي جذب مارتينس فقط و فقط بايد 32 ميليون يورو رقم فسخ قراردادش را بپردازد و سوســيداد حاضر به مذاكره نخواهد شــد. به نظر نميرسد بارسا مشكلي براي پرداخت اين مبلغ داشته باشد و مارتينس را از حاال بايد بارسايي دانست.

كوتينيو از ســه مــاه پيــش، بحث پيوســتن كوتينيو به بارســا در ميــان بود ولي هدف اول بارســا درخط مياني، وراتي نام داشت. ستاره ايتاليايي در مقطعي بسيار نزديك به بارســا شده بود ولي با فشــار مديران پاري ســن ژرمن و ســپس تغيير ناگهاني مدير برنامههــاي وراتي، او از بارســا دور و دورتر شــد. در مقابل باشگاه فرانســوي با جذب نيمار انتقام سختي از بارسلونا گرفت.

مديران بارسا پس از نااميدي از جذب وراتي به سراغ كوتينيو رفتند. ستاره برزيلي ليورپول خــود بارها از عاقهاش به بارســا سخن گفته و هفته گذشته مدير برنامهاش در مذاكــره با تيم اعزامي بارســا به لندن، پيش قراردادي با بارسلونا امضا كرد.

باشگاه ليورپول و كلوپ در عوض بارها از غيرقابل انتقال بودن كوتينيو حرف زدهاند ولي غيبت اين ستاره برزيلي در بازي مقابل اتلتيكو در آئودي كاپ و نيز بازي دوســتانه ديروز برابر بيلبائو باعث شده تا شايعات در مورد جدايياش قوت بگيرند. بارســلونا كه يك بار پيشنهادي 72 ميليون يورويي براي كوتينيو داد و بافاصله هم با پاســخ منفي ليورپول روبهرو شــد حاال منتظر پاســخي جديد از ســوي باشــگاه انگليسي است. به نظر ميرســد كوتينيو با رقمي معادل 100 ميليون يورو راهي بارسا شود.

عثمان دمبله عثمان 20 ســاله تابستان گذشته نيز مورد توجه بارســا قرار داشت ولي به دليل حضور مثلث MSN ترجيح داد از رن راهي دورتموند شــود. بارسا در شــروع تابستان يك بار ديگر براي خريد مهاجم فرانســوي پيشقدم شــد ولي مدير ورزشي دورتموند باشگاه اســپانيايي را تهديد به شكايت كرد تا به طور موقت پرونده دمبله مختومه شود. با جدايي نيمار از بارســا اما يك جاي خالي بزرگ براي دمبله ايجاد شده است.

ستاره فرانسوي 20 ســاله شايد هنوز در اندازه نيمار نباشــد ولي ســبك بازي او شــباهتهاي زيادي به فوق ستاره برزيلي دارد. دمبله روز گذشته نيز در يك مصاحبه از عاقهاش براي بارســا سخن گفت و حاال بايد منتظر مذاكرات بارســلونا و دورتموند نشســت. طبق ادعاي رســانههاي بارسلونا، باشــگاه دورتموند با رقمي بين 90 تا 100 ميليون يورو حاضر به فروش دمبله خواهد شد.

ليورپول بدون كوتينيو به دوبلين رفت تا شب گذشته مقابل اتلتيك بيلبائو بازي كند. گفته ميشــود ستاره برزيلي در آســتانه انتقال به بارسا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.