پنج چالش پيش روي نيمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نيمــار كه بــا انتقال از بارســلونا به پاريســنژرمن گرانتريــن بازيكــن جهــان شــده، گفته با اين هدف به تيم پايتخت فرانسه آمده كه اين تيم را بهترين تيم جهان كند.

پاريسيها از زمان تزريق پــول قطريها تيــم بزرگي شــدهاند و در فرانســه يكه تازي ميكنند اما از رســيدن به جامهاي بزرگ باز ماندهاند و حــاال نيمار بــا چالشهاي بزرگي مواجه است:

-1 توجيه عنوان گرانترين بازيكن جهان

222 ميليــون يورويــي كــه پاريســنژرمن بابت او به بارســلونا پرداخته تا آخر عمــر با او خواهد ماند اما اگر بتواند جام بياورد، گل بزند و در موفقيت تيم موثر باشــد، ارزشش را خواهد داشت. -2 نشان دادن توانايي رهبري يك تيم بزرگ

بــدون اينكــه بهترين بازيكن جهان كنارش باشــد و بدون ســتارههاي ديگري كه كمكــش ميكردند، نيمار بايــد ثابت كنــد ميتواند به تنهايــي از عهده رهبري يك تيم بزرگ بربيايد. -3 اجتناب از هر گونه شگفتي در ليگ فرانسه

بعــد از آنكــه موناكــو قهرمانــي فصل قبــل را به دســت آورد، پاريسنژرمن نه تنها بايد جايگاهش را پس بگيرد بلكه بايد آنجا بماند و به شش قهرمانياش در ليگ فرانسه تا مدتها اضافه كند. -4 فتح ليگ قهرمانان

كامــا واضح اســت كه باشــگاه ميخواهد بزرگترين جايزه اروپــا را ببرد و اينكه سرمايهگذاريشــان تا اينجا با هدف بردن ليگ قهرمانان بوده بنابراين اگر نيمار بتواند به اين دســتاورد خارقالعاده برســد، پولشــان را درست صرف كردهاند. -5 بردن توپ طال بعد از اينكه سالها شاهد كســب توپ طا توسط مسي و كريســتيانو رونالــدو بوده، او حــاال اين فرصــت را دارد كه ثابت كند براي رســيدن بهعنــوان بهتريــن بازيكــن جهان با آنها رقيب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.