سيستم چرخشي، بالي جان استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريان تفكر خود را تغيير ميدهد؟

اين روزها هيچ كس از نحوه بازي اســتقالل راضي نيســت و حتي دوستان صميمي منصوريان هم به اين نكته اشــاره ميكنند كه اســتقالل با اين روش به هيچ جا نميرسد اما يكي از ايرادهايي كه اين روزها به نحوه كار سرمربي استقالل گرفته ميشــود سيستم چرخشي تيم استقالل است. شايد هيچ كس نداند كه در روز بازي سرمربي استقالل چه تركيبي را به زمين ميفرستد هرچند كه خود اين مربي سيستم چرخشي تيمش را يكي از حسنهاي تيم استقالل ميداند و به اين نكته پافشــاري ميكند. عليرضا منصوريان مدعي شــده در تيم او تنها 4 بازيكن هســتند كه جايگاه ثابت دارند و مابقي تيم يعني 7 نفر بايد با سيســتم چرخشي كنار بيايند. تفكري كه بزرگترين مربيان دنيا با آن همه ستاره گرانقيمتي كه در اختيار دارند هم هيچ گاه به آن اعتقادي ندارند چرا كه ثبات و هماهنگي از نكات مهم هر تيم براي يورش بهعنوان قهرماني است. اســتقالل مقابل هم نام خوزستاني كه از همان ابتدا تنها براي كسب تساوي و يــك امتياز به ميدان آمــده بود 70 دقيقه زمان را كشــت واز فرصتهاي به دست آمده نتوانست كوچكترين اســتفادهاي بكند و تنها در 20 دقيقه پاياني مثل تمام ســالهاي گذشــته كه بر اساس فشار تماشاگران براي فرار از بن بست نتيجه گيري رو به فوتبال احساسي ميآورد، احساسي بازي كرد و صاحب موقعيتهايي شــد تا نشان دهد فوتبال آزمــون و خطايي ميتواند بهاي ســنگيني در پي داشته باشد.

بــه جز ايــن، نكتــه ديگري كه باعث شــد فوتباليها از تصميمات منصوريان شــوكه شــوند، تعويضهايــي بود كه در جريان بــازي انجام داد. تعويضهايي كه به زعم اكثر كارشناسان غلط و قابل تامل بود. اين مربي دو بازيكن تاثير گذار خود را از بازي بيرون كشــيد. دو تعويض تيم و خروج اميد نورافكن و ســرور چپاروف از زمين بود، بازيكناني كه بهترين چهرههاي تيم در همان دقايق نااميدكننده ورزشگاه آزادي بودند.

نورافكــن در اولين بــازي فصل بعد از محروميت در تمــام صحنهها چه فاز تدافعي چه فاز تهاجمي يكــي از تاثيرگذارترين چهرهها بود ضمن اينكه جباروف ازبك هم با خصوصيات فني كه داشــت بهعنوان قلب آبيها در امر بازيســازي و روند حركتي تيم موثر ظاهر شد اما هر دو اينها تعويض شدند و نفرات ديگري كه شايستگي ماندن در زمين را نداشتند، به عملكرد ضعيف خود ادامه دادند. بازی با استقالل خوزستان با تمام كم و كاستيهايش تمام شد. بازي كه ميتوانست چهره برندهاش استقالل تهران باشــد اما منصوريان اگر تحت تاثيرجو قرار نميگرفت و دســت به تعويضهاي احساســي نميزد و همچنين تركيب استقالل را اين قدر تغيير نميداد شــايد امروز در قامت يك مربي پيروز خود را براي بازي حســاس تراكتورسازي آماده ميكرد.

استقالل براي حضور در سه جام راه دشواري را در پيش دارد، اما در اين راه چه خوب است خود عليرضا منصوريان و دستيارانش كمي ذهنيت و تفكرات خود را تغيير داده و تصميمات بهتري براي بهبود اوضاع استقالل بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.