چشمي: داور دو پنالتي ما را نگرفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جمع كنيــم و به روزهاي اوج برگرديم.»او در مورد فضــا يا جو منفي روي ســكوها عليــه اســتقالل ميگويد: «بــه هر حال خواســت هواداران طبيعي است. استقالل تيــم بزرگي اســت و هــواداران قهرماني ميخواهند. ما هم تالشمان را ميكنيم. در هفته اول بازيكنانمــان را محروم كردند و آن نتيجــه را گرفتيم اما بايــد در بازي با استقالل خوزستان به سه امتياز دست پيدا ميكرديــم. دو صحنه قطعا براي ما پنالتي گرفته نشــد. حتي اگر يكي از آنها پنالتي گرفته ميشد قطعا پيروز بوديم با اين حال هواداران حق دارند.»

چشمي در پاســخ به اين پرسش كه فكر ميكند آيا اوضاع استقالل با توجه به اختالف پنج امتيازي با پرسپوليس روبه راه اســت ميگويد: «قبول دارم كه پنج امتياز عقــب افتاديم اما خودمان را ميرســانيم. پرســپوليس و هر رقيب ديگري كه در اين دو هفته امتياز جمــع كرده امتياز خواهد داد. ما هم ســعي ميكنيم از هفته آينده امتيازهــا راجمع كنيــم و از كورس عقب نيفتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.