محروميتدرانتظارداوراستقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روزبه چشمي يكي از بهترين بازيكنان اســتقالل مقابل هم نام خوزســتاني بود. روزبــه بعد از كســب نتيجه مســاوي در اين بازي گفــت: «موقعيتهاي زيادي به دســت آورديم و اگر يكــي از آنها تبديل به گل ميشد با ســه امتياز زمين را ترك ميكرديم و شــرايط بســيار متفاوت بود امــا اميدواريم از هفته آينــده امتيازها را

باشگاه استقالل طي نامهاي به كميته داوران اعتراض خــود را بابت داوري ديدار اين تيــم مقابل اســتقالل خوزســتان به فدراسيون ارسال خواهد كرد. همچنين قرار اســت همراه با نامه يك فيلم از دو صحنه پنالتي كه داور براي استقالليها نگرفت نيز به اين كميته فرستاده شود.

استقالليها معتقدند داور در اين بازي تصميماتي گرفت كــه به ضرر اين تيم بود و اگر دو پنالتي اســتقالل را اعالم ميكرد شــايد اين تيم در ورزشــگاه آزادي برنده ميشــد. به زعم تمام كارشناســان داوري خطايي كــه روي علي قربانــي اتفاق افتاد خطاي محرز بوده و در اين صحنه بايد داور بازي نقطه پنالتي را نشــان ميداد. با توجه بــه اينكه وحيد كاظمي در دو صحنه اتفاق افتاده نظري عكس كارشناســان داشــت، به نظر ميرســد كميتــه داوران اين داور قائمشهري را از قضاوت محروم كند.

در اتفاقات مشابه كميته داوران چنين تصميمــي را اتخــاذ و داور را محروم كرده اســت. بايد ديد كميتــه داوران و در راس آن اصفهانيان چــه تصميمي براي كاظمي ميگيرد. كاظمي يكي از كانديداهاي رفتن در ليست بينالمللي است اما اين داور نشان داده كه چنــدان در قضاوتهايش مطمئن نيســت و شــايد همين نكته منفي او را از رسيدن به ليست بازدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.