آبيها هنوز پول نگرفته اند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اوضاع نامســاعد اســتقالل در بخش مالي نيز باعث شد تا بازيكنان اين تيم بار ديگر صداي اعتراض خود را به گوش مسووالن برسانند. شرايط مالي باشگاه اســتقالل خوب نيست و اين تيم را در شــرايط سختي قرار داده است.

در حالي كه بازيكنان اســتقالل چند مرتبه ســراغ پيش قراردادهاي خود را گرفتهاند و مسووالن استقالل وعده پرداخــت مطالبات آنها را داده اما هنوز خبري از پرداختيها نيست.

شــرايط مالي باشــگاه استقالل خوب نيست و در حال حاضر بودجه پرداختي به بازيكنان تامين نشــده تا همين مساله شــرايط اين تيم را سختتر كند.

قــرار اســت در جلســه هيات مديره استقالل در خصوص پرداختي بازيكنان صحبت شــود تا شايد اعضا بتوانند بودجه پرداختي به بازيكنان را تامين كنند.

گفته ميشود بازيكنان در صورت پرداخت نشدن پولشان ممكن است اعتصــاب كنند. يكــي از داليلي كه حامي مالي اســتقالل حاضر نيست 30 در صد قرارداد بازيكنان را بدهد برگزار نشــدن شــهرآورد در آلمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.