افتخاري نميخواهد با بازيكنان رو به روشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســيدرضا افتخاري، مديرعامل باشگاه اســتقالل برخالف گذشته كه براي ديدن بازيهاي اين تيم در ورزشــگاه آزادي حضور پيدا ميكرد، (جمعه شــب) براي تماشاي بازي اين تيم مقابل استقالل خوزستان به ورزشگاه نرفت. قرار بود قبل از بازي با استقالل خوزستان 30 درصد اول از رقم قرارداد بازيكنان پرداخت شــود كه اين موضوع تحقق پيدا نكــرد و همين موضوع باعث ناراحتي بازيكنان شده بود و گفته ميشود دليل اصلي آنكه مديرعامل استقالل در ورزشگاه آزادي حضور پيدا نكرده اين بوده كه نميخواســته با بازيكنان رو در رو شود و در اين زمينه پاسخگوي آنها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.