از نيمکت نشينی بيت سعيد تعجب کرديم

وحيد شــيخ ویسي فصل گذشته در 25 بازي براي استقالل خوزستان به ميدان رفت و 15 گل هم دریافت كرد. این آمار خوب باعث شد تا مسووالن باشگاه او را براي ماندن و تمدید قرارداد متقاعد كنند. در دو بازي اخير این تيم مقابل تراكتورسازي تبریز و استقالل تهران او با عملكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

البته این فصل هــم بازيهاي خوبي انجام دادي و در دو بازي اخير با عملكرد خوبي كه داشتي مانع باز شدن دروازه ات شــدي. دليل این تداوم آمادگيها را توضيح ميدهي؟

شــما لطف داريد. من سعي كردم طي يك ســال اخير تمريناتم را بيشــتر كنم. امسال هم ســال جام جهاني است و مــن انگيزههاي خاص خــودم را دارم. همانطور كه گفتم شروع خوبي داشتيم و چهار امتياز با ارزش را به دست آورديم. البته ميدانيم بازي به بازي كار سختتر ميشــود چون تيمها شكل واقعيشان را پيدا ميكنند. شــما در نظــر بگيريد كه 20 بازيكــن از تيم ما جدا شــدند و 12 بازيكن تازه وارد هم داشــتيم كه همين موضوع باعث ميشــود تا به مرور بتوانيم بــه جايگاه اصلي خود بازگرديم، در حال حاضر نميتوان از تيم انتظار داشــت اما به هرحال همين امتيازهاي ابتداي فصل ميتوانــد در آينده به كمك ما بيايد ولی همين چهار امتياز شخصيت تيمي مان را افزايش ميدهد.

استقالليها بعد از بازي مدعي شدند كه شما فوتبال بستهاي ارائه دادید.

ما بضاعت خودمان و تواناييهای حريف را ميبينيم. اســتقالل فقط ‪7 6،‬ بازيكن روي نيمكت داشت كه به تنهايي ميتواننــد نتيجــه را تغييــر دهند. در واقــع ذخيرههاي اين تيم ميتوانند جزو نفرات اصلي تيمهاي ديگر باشــند. پس ما بايد مقابل چنين تيمي حســاب شده بــازي كنيم و بيگدار بــه آب نزنيم، آن هم در شرايطي كه اســتقالل تهران در خانهاش بــازي ميكرد. به هر حال بازي خوبي بود و به هدف خود رسيديم. شايد اگــر توپهاي ضدحمله ما گل ميشــد ميتوانســتيم پيروز شــويم. ما چشم به ضدحمالت هم داشتيم اما در فاز دفاعي خيلي خوب كار كرديم. البته استقالل در گردش تــوپ و ايجاد موقعيت در بعضي دقايق خوب بود.

بســته ماندن دروازه و به قول فوتباليها این «كلين شيت» هایت تا چه زماني ادامه پيدا ميكند؟ من دنبال ركورد نيستم و اگر اين اتفاق ميافتد و دروازه ما بســته ميماند دليل اصلياش تالش بچههاي تيم است. در واقع ســاختار دفاعي تيم مان خوب است كه گل نميخوريم.

شــما مقابل تراكتورسازي هم عملكرد خوبي داشتي به طوري كه یحيي گل محمدي هم آمادگيات را باعث شكست تيمش معرفي كرد.

گلمحمــدي كــه پيــش از اين ســرمربي من بوده و افتخار شاگردي او را داشــتم برايم عزيز و قابل احترام است و بابت لطفي كه به من داشــتند تشــكر ميكنم. مــن در زمين تمام تالشــم را كــردم تا براي تيم مفيد باشــم و خدا را شــكر كه ســربلند بيرون آمدم. از حق نگذريم آنهــا خيلي خوب مقابل ما بازي كردند و موقعيتهايي هم روي دروازه ما خلق كردند كه خوشبختانه منجر به گل نشد.

قبل از بــازي كريهاي زیادي با حســن بيت سعيد داشتي و گفته بودي عمــرا بگذارم بيت ســعيد دروازهام را بــاز كند اما ســرمربي اســتقالل از این بازیكن مقابل شما استفاده نكرد.

كريهاي ما همه دوســتانه بود و بعضي رســانهها خيلي به آن دامن زدند. حسن بيت ســعيد از بهترين مهاجمان ليگ اســت كه فصل گذشته 10 گل زد و 10 پاس گل داد. حقيقتش را بخواهيد وقتي حســن را در تركيب اصلي و پس از آن در جريــان 90 دقيقه هم نديديم بســيار تعجب كرديم. شايد استقالليها به اين دليل كه ما شــناخت خوبي از او داريم در تركيب قرارش ندادند. البته هم خوشحال شديم و هم ناراحت. چون اگر بــازي ميكرد بايد تمركزمــان را هم به كنترل او معطوف ميكرديم و ناراحت از اينكه بازي نكرد.

هدفگذاري تان براي فصل جاري چه جایگاهي است؟

ببينيد مســووالن ما قول دادهاند كه مشكالت صد درصد حل ميشود اگر اين اتفاق بيفتد تاثير مثبتي در وضعيت و نتيجه گيري تيم خواهد داشت. پاسخ سوال شــما را باشــگاه بايد بدهد اما به نظرم در پايــان فصل جزو تيمهاي نيمه اول جدول باشيم خوب است.

چه تيمهایي را ميتوان از االن مدعي قهرماني دانست؟

شــايد از االن زود باشد كه درباره تيمها اظهارنظر دقيقي داشــته باشــيم اما با توجــه به بضاعــت و تواناييهايي كه دارنــد من فكــر ميكنم ســه تيم پرسپوليس، اســتقالل و ذوبآهن جزو مدعيان قهرماني هستند.

بهعنوان یك دروازهبان دریافت چنــد گل در 30 بازي ميتواند آمار خوبي براي یك گلر باشد؟

طبيعي است كه هر چه كمتر گل دريافت كنيم بهتر اســت اما اگر در 30 بازي كمتر از 30 گل بخوريم آمار خوبي است.

ســوال آخر اینكه اســتقالل خوزستان تا چند هفته ميتواند روند امتياز گيرياش را حفظ كند؟

ما بايد قــدر امتيازهاي نيمفصل اول را بدانيــم چــون در نيمفصــل دوم شرايط سختتر ميشود. از طرفي هر چه بازيكنان جديد هماهنگتر شوند احتمال كسب نتايج خوب زياد خواهد بود.

شاید از االن زود باشد كه درباره تيمها اظهارنظر دقيقي داشته باشيم اما با توجه به بضاعت و توانایيهایي كه دارند من فكر ميكنم سه تيم پرسپوليس، استقالل و ذوبآهن جزو مدعيان قهرماني هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.