قرار بود يادگار، بهترين چمن را داشته باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چمن ورزشــگاه يادگار بعد از بازســازي، شرايط نامساعدتري پيدا كرده و انتقادهاي زيادي حاال متوجه شــرايط نابسامان اين ورزشگاه است. عمليات بازسازي و ترميم ورزشــگاه يادگار امام (ره) تبريز بالفاصله بعد از پايــان ليگ پانزدهم كليد خــورد و قرار بود 3 ماهه چمن آماده شــود اما اين پروسه به قدري طوالني شد كه نيمفصل اول ليگ شــانزدهم هيچ كدام از تيمهاي تبريزي نتوانستند در يادگار بازي كنند.

از چمنهــاي مرغوبــي كه قرار بــود از آلمان و كشــورهاي اروپايي بيايد، در نهايت چمنهاي درجه دو و سه بعد از چندين ماه ماندن در گمرك به يادگار رســيدند و خيلي زود معلوم شد كه آن چيزي نيستند كه تصورش ميشــد. در نهايت نيمفصل ليگ پارسال مسووالن يادگار و استاني آذربايجان هرطور شده و زير فشار شديد چمن جديد را رونمايي كردند و بازيهاي تيمهاي تبريزي در اين ورزشــگاه برگزار شــد. با اين حال همه كساني كه روي چمن يادگار بازي ميكردند، نسبت به شرايط بد اين چمن انتقاد ميكردند.

در پايــان ليگ شــانزدهم قرار بود تــا بار ديگر عمليات ترميم چمن در يادگار صورت بگيرد اما ظاهرا مســووالن اســتاني اين موضوع را فراموش و با همان كيفيت قبل چمــن از بازيهاي ليگ هفدهم ميزباني كردند. نامســاعد بودن چمن ورزشگاه اول شهر تبريز باعث انتقاد بســياري از اعضــاي تيمهاي ليگ برتري و بخصوص بازيكنان تراكتورســازي شده است. بعد از ديدار تراكتورسازي و پرسپوليس بازيكنان تيم تبريزي به انتقاد از چمن پرداختند و كار به جايي رســيد كه محمد ايرانپوريان مدافع تراكتورســازان چمن يادگار

را بــا چمن پارك مقايســه كرد. در چنين شــرايطي مشخص نيست مســووالن ورزش اســتان آذربايجان شــرقي و ورزشــگاه يادگار امام (ره) چه تدبيري براي اين موضوع دارند. بي ترديد تا پايان فصل و با رسيدن فصل زمستان شــرايط اين چمن بدتر هم خواهد شد و مشخص نيســت آن زمان چه اتفاقاتي پيرامون اين مساله رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.