ورزشگاه حافظيه مشكلي براي ميزباني ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چندي پيش خبري تاييد نشــده مبني بر آماده نبودن ورزشــگاه حافظيــه براي ميزباني از بازيهاي خانگي برق شــيراز و فجرسپاســي شنيده شد كه حاال غالمعلي هنرپيشه رييس هيات فوتبال استان فارس اين موضوع را تكذيب ميكند: «زمين ورزشــگاه حافظيه مشكل داشت كه برطرف شــده است. من ســه هفته پيش از سازمان ليگ درخواست كردم تا از ورزشگاه بازديد كنند. شيراز دو ورزشگاه حافظيه و دستغيب را دارد. ابتدا تيمها درخواست دادند بازيهاي آنها در ورزشگاه دستغيب برگزار شــود اما ســازمان ليگ اعالم كرد اين ورزشگاه شرايط برگزاري ديدارهاي ليگ يك را ندارد. بعد از آن ورزشگاه حافظيه مدنظر است كه آنجا هم چمنش شــرايط خوبي نداشت اما با كارهايي كه انجام شده به حدي رسيده كه بازيها در آن ورزشگاه برگزار شود.»

او از افتتاح ورزشــگاه تازه تاسيس برق خبر ميدهد: «شرايط مهيا است و مشــكلي براي ميزباني تيمهاي شــيرازي در ورزشگاه حافظيه نيست. ضمن اينكه تيمهاي شيرازي فقط قرار است دو يا سه ماه در اين ورزشــگاه بازي كنند و بعد از آن ورزشگاه 50 هزار نفري پارس آماده و بازي اين دو تيم به آنجا منتقل خواهد شــد. زماني كه فجرسپاسي ليگ برتري بود هم در همين زمين بازي ميكرد. سعي كرديم نواقص حافظيه را برطرف كنيم تا با برگزاري بازي موافقت كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.