قرباني بزرگي به نام گروسيان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اينكه فرزين گروسيان، با تجربه كمي كه دارد، در بازيهاي اول تراكتورسازي دچار اشتباه شود، اصال موضوع غيرقابل پيــش بيني و عجيبي نبــود كه حاال به خاطرش مستحق شــديدترين انتقادها باشد. به جاي او كساني بايد نقد شوند كه بعــد از اطالع از احتمال جدايي اخباري، هيچ فكري به حال اين پســت حساس نكردند.

وقتــي محمدرضا اخباري از تراكتور جدا شــد و اين تيم تبريــزي به خاطر محروميتش از جذب بازيكن در پســت دروازهبان با بحران مواجه شــد، مشخص بــود كه حداقل در هفتههــاي اول بابت جدايي اخباري متضرر شــود. اينها همه اتفاقات عجيبي نيستند كه به خاطر آنها بتوان كسي را مقصر دانست اما مسووالن تراكتــور حداقل ميتوانســتند از همان هفتههــاي پاياني فصل كــه قهرماني را از دســت رفته ديدند، گروسيان را براي حضور در ليگ برتر آماده كنند.

فرزين گروســيان، دروازهبان جوان و كم تجربهاي اســت كه به دست تقدير درون دروازه تراكتورسازي قرار گرفته تا در اين روزهاي ســخت، از سنگر تراكتور محافظت كند. اشتباهات عجيبي مرتكب ميشــود، روي مهار ضربات ايستگاهي ضعــف دارد و در دو هفتــه اول عملكرد خوبي نداشــته. همه اينها را هم خودش ميداند، هم يحيــي گل محمدي و هم هر اهل فوتبالي كــه بازيهايش در اين دو هفته را ديده باشــد اما امروز براي به رخ كشيدن اين نقطه ضعفها دير است.

آيا در چنين شرايطي انتقادهاي بي پايه ميتواند گره گشــا شود؟ قطعا خير! بايد پيشتر از اينها تدبيري براي تقويت مهارتهاي گروســيان و برطرف كردن ضعفهاي او انديشــيده ميشــد. بعد از مشخص شــدن محروميت تراكتورسازي در فصل گذشته و همچنين تثبيت اينكه اين تيم قهرماني را از دســت داده، قطعاً اگر فرصتي به گروســيان داده ميشــد تا تجربه بــازي در ليگ برتر را كســب كنــد، امروز كمي با تجربهتر و بهتر بازي ميكرد. نوع واكنشهاي اين جوان نشان دهنده اين است كه ظرفيت بااليي براي تبديل شــدن به يك دروازهبان خوب را دارد اما به شــرط اينكه همين حاال هم فرصت اين را داشته باشد كه در آرامش خود را پيدا كند.

گل محمــدي هم البته بــا نظر به همين ظرفيتها تصميــم گرفته او را از نظر روحي تقويت كند. سرمربي تراكتور بــه او اطمينــان داده كه تــا نيمفصل دروازهبان تراكتورسازي خواهد بود و در طول اين مــدت بايد تواناييهاي خود را ثابت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.