عقيل کعبي، خطاکار کم حافظه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهمترين اتفاق بازي استقالل تهران و استقالل خوزســتان خطايــي بود كه روي علــي قرباني در محوطــه جريمــه اتفاق افتــاد. در ايــن صحنه، قرباني بلند شــده بود كه ضربه ســر بزند اما عقيل كعبي لباسش را گرفت تا او به توپ نرسد. اين اتفاق حواشــي زيادي به دنبال داشت. خيليها اعتقاد دارند پنالتي بوده و حتي بازيكنان اســتقالل به داور اعتراض داشتند كه چرا پنالتي نگرفته اما وحيد كاظمي داور بازي، آن را خطا تشــخيص نداد. اين خطا باعث شد اســتقالليها بعد از بازي هم اعتراضهاي خود را ادامــه دهند اما اين اعتراضها ديگر فايدهاي نــدارد چون بازي تمام شــده و ديگر نميتوان به آن لحظه برگشــت. نكته جالبي كه در مورد خطــاي عقيل كعبي وجود دارد اين اســت كه خيليها آن را به دقت بررســي كردند اما خود كعبي چيزي از آن لحظه بــه خاطــر نــدارد. انگار زمانــي كه پريــده يادش نميآيد كنار كدام بازيكن بــوده. عقيل كعبي مدافع اســتقالل خوزســتان در رابطه با صحنه مشــكوك به پنالتــي ميگويد: «من اصــال يــادم نيســت كه پيراهــن علــي قرباني را گرفتم يــا نه. بــه خاطر هميــن نميتوانم اظهارنظر كنــم و نميتوانم جلوي دوربينهاي تلويزيوني دروغ بگويم.»

كعبي ظاهرا بيش از هر چيزي خوشــحال اســت كه تيمش با امتياز از تهران برگشــت: «بازي خوبي بود و به نظرم خوب بازي كرديم. خدا را شكر ميكنم توانستيم با امتياز از آزادي خارج شويم.» مدافع استقالل خوزستان ظاهرا حاال كنجكاو شــده تا ببينــد خطايي كه انجام داده پنالتي بوده يا نه اما چيزي كه مهم شــده اين است كه او آن خطا را اصال به ياد ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.