شمسايي: چرا بايد اول گل بخوريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيــد شمســايي ســرمربي تيم فوتســال تاسيســات دريايــي درباره پيروزي سه بر دو تيمش مقابل شهروند ســاري ميگويد: «خدا را شكر ميكنم كه 3 امتياز اين بازي حساس را گرفتيم.

مســابقه خيلي خوبــي بود چون تيــم ســاري در اين بــازي فقط براي دفاع متمركز آمــده بود اما بچههاي ما خوب توانســتند بازي را كنترل كنند. خوشــحالم كه در نهايت پيروز شديم و از ســاير رقبا عقــب نمانديم. ما بايد همين روند را تا آخر فصل ادامه دهيم البته يكي از داليلي كه اين هفته تيم ما خيلي كند بود، اين بود كه ما دو هفته از مســابقات رســمي دور بوديم و اين موضوع باعث شــد كه به تيم ما خيلي فشار وارد شود.»

شمســايي به يك مشــكل اصلي تيمش اشــاره ميكند: «من بايد به اين فكر باشم كه چرا االن دو هفته است كه ما در خانه دو گل عقب ميافتيم و بعد بايد به تيم فشــار وارد كنيم و گلهاي خورده را جبران كنيم. درســت اســت كه به بچههــا اعتماد دارم اما واقعا بايد چارهاي براي اين كار انديشيده شود.»

او با اشاره به وقفههايي كه در اين بازي بــه وجود آمد اينطــور ميگويد: «سرمربيان تيمها بايد به همه بازيكنان و كادر فنــي بگويند كه بــه موقع وارد زمين شوند چون وقفه در بازي به زيان هر دو تيم مخصوصا تيم ميزبان اســت. من در اين مورد حتي با داور مســابقه هم صحبــت كردم. اين وقفــه در اين بــازي به ضرر ما تمام شــد و همانطور كه مشــاهده كرديد ما تيم شهروند را تحت فشــار قــرار داده بوديم و نتيجه هم 2 بر 2 بود، اگر همينطور فشــار ما ادامه داشت شايد االن نتيجه بازي چيز ديگري رقم ميخورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.