گاليههاي سرمربي تيم شهروند ساري از داور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتســال شــهروند ساري در حالــي بــازي را به تاسيســات دريايي واگذار كرد كه ســرمربي اين تيم داور را يكــي از داليل اصلــي باخت تيمش ميداند. محمدعلي اسماعيلپور در اين باره ميگويد: «بازي خوبي برگزار شــد اما داور مسابقه بازي را خراب كرد و من واقعا نميدانم چه بگويم. ســه بار توپ به دست بازيكن تأسيسات خورد و داور مسابقه سوت را نزديك دهان خود برد اما نزد. هنگام اعتراض به داور ســه تا از كمكهايم را هــم اخراج كرد. من واقعاً نميدانم چطور ميشــود كه يك داور بازي اين همه اشتباه كند.»

او به شــدت از داوري بازي دلخور است: «به نظر من داور بازي اين ديدار بايد در منزل خود به وجدان خود رجوع كنــد كه آيــا قضاوتش در ايــن ديدار درســت بوده يا خير، چون وجدان تنها محكمهاي است كه نياز به قاضي ندارد. اين داور سالها است كه با تيم شهروند مشكل دارد و ميخواست كه مشكالت تمام ســالهاي قبل خود را با ما تسويه كنــد و با قضاوتي كه انجــام داد موفق هم شــد. هنوز هم براي من سوال است كه چــرا داور همه همكارانمان را اخراج كــرد. اگر من را هم اخراج ميكرد بهتر بود و راحتتر ميتوانست قضاوت كند. واقعا در اين ديدار داوري تيم ما را نابود كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.