نقد دايي به اعتراضهاي کمالوند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــرادران دايــي و بخصوص علي دايــي به اعتــراض هايشــان معروف هستند.

كاري نداريم بــه منطقي بودن يا نبــودن اين اعتراضها. مهم اين اســت كــه آنها معمــوال اعتراضهــاي خود را بيــان ميكنند و اتفاقــا علي دايي يكي از افرادي اســت كه به راحتي از اشتباهات داوري نميگذرد و نسبت به آنها اعتراض ميكند. حاال جالب است كه در بــازي اين هفته ســايپا مقابل صنعــت نفت آبادان، بــرادران دايي با پديدهاي مواجه شــدهاند كه بيشــتر از آنها به داوري اعتــراض ميكرده و حاال محمد دايي، فــراز كمالوند را به هميــن دليل به نقد كشــيده و گفته: «متأسفانه كمالوند از دقيقه يك بازي شروع به اعتراض كرد و اين اتفاق نيز احتماال به خاطــر اين بود كه ذهنيت خوبي نســبت به داور مسابقه نداشته اســت. اعتراضهای كمالوند باعث شد تا داور مسابقه سوتهاي پي در پي به نفع صنعت نفــت آبادان بزند و تمركز بازيكنــان ما را برهم بزند. متأســفانه كمالونــد راه خوبي را براي پيروزي در اين ديدار در پيش نگرفته بود.»

جالب اينجاســت كه پيش از اين بارها چنيــن صحبتهايي از ســوي مربيان تيمهاي ديگر درباره علي دايي مطرح ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.