هفتههاي اول را جدي بگيريد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

براي اينكه تعريف دقيقتري از وضعيت تيمها داشته باشــيم بايد يك هفته ديگر صبر و تاني كنيم. معموال از هفته سوم به بعد ميشود درباره تيمها ارزيابي دقيقتري داشــت اما اينگونه هم نيســت كه اين هفتههاي آغازين را بياثــر بدانيم و باز هم تاكيــد ميكنيم كه هفتههاي ابتدايي ليگ مالك اســت... تاكنون كــه تيمهاي پارس جنوبي و پرســپوليس اندوخته مناســبي را در خورجين خود ذخيره كردهاند و از اين حيث نســبت به ساير رقبا وضعيت بســامان تري دارند. اوضاع دو تيم تبريزي هم با دو شكســت پي در پي رو به راه نيست و تراكتورسازي و گســترش فوالد بايد فيالفور از ته جدول فاصله بگيرند وگرنه ممكن است قعرنشيني برايشان به يك عادت بدل شود. اينكه ميگويند هفتههاي نخست مالك سنجش و ارزيابي نيست را نبايد آنچنان حرفي منطقي دانست. به واقع از همين هفتهها اســت كه شــخصيت تيمها شكل ميگيرد و مدعي و غيرمدعي مشــخص ميشود. فارغ از همه اين رتبهبنديها اما آنطور كه پيداست ليگ هفدهم، ليگي جذاب خواهد بود و ايضا حاشــيههاي بسياري هم خواهد داشــت چرا كه نزديكي به جــام جهاني فوتبال چنين فضايي را خواه ناخــواه ايجاد ميكند. براي ليگ هفدهم هنوز هم نميشــود جدولي را در نظر گرفت اما از هفتــه آينده جدول رده بنــدي را بايد مالك قرار داد. تا كنــون كه تيمهاي پارس جنوبي و پرســپوليس همه امتيازهاي پيشرو را دشت كردهاند و از اين حيث نسبت به ســاير رقبا وضعيت مطلوبتري دارنــد. البته بايد به تيمهــاي ذوبآهــن و پديده هم توجه ويژهاي داشــت. ظاهــرا اين دو تيم هم ميتوانند بــه مرور زمان در صف مدعيان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.