خلعتبري: فكر نميكرديم 4 گل به سپاهان بزنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا خلعتبري مهاجم پديده مشهد مقابل تيم سابقش يعني ســپاهان خيلي انگيزه داشت كه گل بزند اما موفق نبود. البته خلعتبري االن خيلي خوشحال است كه تيمش برنده شده، آن هم با 4 گل. مهاجم پديده مشهد درباره پيروزي مقابل سپاهان ميگويد: «بازي خيلي خوبــي بود. خدا را شــكر ميكنم از فرصتهايمان اســتفاده كرديــم و با چهار گل به برتري رســيديم، هرچند كه ميتوانســتيم بيشتر گل بزنيم. لياقت ما گرفتن ســه امتياز بود و در نهايت به آن رســيديم. البته نبايــد از ارزشهاي سپاهان به سادگي عبور كنيم. آنها هم واقعاً تيم پرقدرتي هستند.» خلعتبري در رابطه با اينكه فكر ميكردند چهار گل به سپاهان بزننــد، توضيح ميدهــد: «واقعــا انتظار نداشــتيم چهار گل به سپاهان بزنيم. به هر حال اين تيم جزو تيمهاي پرقدرت ايران است و با يك باخت نميتوان در مورد آنها قضاوت كرد. البته با يك برد هم نميتوان گفت پديده تيم خوبي است و ما بايد در ادامه رقابتها خودمان را ثابت كنيم. ما از لحاظ تاكتيكي واقعا عالي كار كرديم و گل زودهنگامي زديم كه اين مســاله روي پيروزي پرگلمان تأثيرگذار بود. خوشبختانه بازيكنان خواستههاي كادرفني را در زمين پياده كردند. روز باشكوهي براي ما رقم خورد و در روز تولد امام رضا (ع) توانستيم به هواداران عيدي بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.