بادامكي: سياهجامگان با مدعيان قهرماني اختالف دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين بادامكي هافبك سياهجامگان مشهد از اينكه تيمش در هفته دوم ليگ هفدهم به پيروزي رسيد، خيلي خوشــحال است. بادامكي در مورد پيروزي تيمش مقابل ســپيدرود ميگويد: «بازي خوبي بود و بچهها خيلي خوب عمل كردند ولي با توجه به شــرايط بد زمين و آب و هوا نتوانســتيم از موقعيتهايي كه داشتيم بهترين بهره را ببريم ولي در آخر موفق شديم 3 امتياز را به دست آوريم.» بادامكي درباره بازي هفته بعد مقابل فوالد خوزستان ادامه ميدهد: «بازي سختي مقابل فوالد داريم. اين تيم كادر فني و مهرههاي خوبي دارد و از نظر تاكتيكي خوب عمل ميكند. ما ســعي ميكنيم تمام بازيهاي داخل خانه را با پيروزي پشت سر بگذاريم و اين امر با حمايت هواداران عملي ميشود.»

هافبك ســياهجامگان در رابطه بــا اينكه تيمش ميتواند يكي از مدعيان قهرماني باشــد، ميگويد: «اگر بخواهيم منطقي نگاه كنيم، تيم ما نســبت به تيمهايي كه مدعي قهرماني در ليگ برتر هستند، اختالفهايي دارد. هنوز زود اســت در اين مورد حرف بزنيم ولي تيم ما جوان اســت و بايد هماهنگي بيشتري داشته باشيم تا بتوانيم مدعي قهرماني باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.