عباسي: داور يك پنالتي را به سپيدرود هديه داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي عباسي مديرعامل باشگاه سياهجامگان مشهد معتقد است اين تيم ميتوانست سپيدرود را با اختالف گل بيشــتري شكست دهد. عباسي در مورد پيروزي 2 بر يك تيمش مقابل سپيدرود رشت در هفته دوم ليگ برتر ميگويد: «بازي خوبي بود و همه بچهها واقعا زحمت كشيدند و با توجه به اينكه والدت امام رضا (ع) بود، بازيكنانمان با نام امام هشــتم وارد زمين شدند و توانســتند عيدي خوبي به مردم مشهد بدهند. اين پيروزي انرژي زيادي به ما داد و 7 الي 8 موقعيت خوب داشــتيم كه اگر دقت ميكرديم ميتوانســتيم اين بازي را با اختالف گل بيشــتري به پايان برســانيم ولي ما 2 گل زديم و در آخر بازي هم داور يك پنالتي به تيم حريف هديه داد كه اين بازي در پايان با نتيجه 2 بر يك تمام شد.» مديرعامل باشگاه سياهجامگان در مورد بازي هفته ســوم ليگ كه ميزبان فوالد خواهند بود، ادامه ميدهد: «ما بازيهاي داخل خانه را فقط براي كســب 3 امتياز به زمين ميرويم و مطمئنم اين بازي را هم با پيروزي به پايان ميرســانيم. فوالد هم تيم خوبي اســت و فكر ميكنم چون در اول فصل قرار داريم هنوز روي غلتك نيافتاده ولي با اين حســاب ما از هواداران سياهجامگان ميخواهيم به ورزشگاه بيايند و مثل هميشه پشت تيمشان باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.