مرادمند: زدن 4 گل اتفاقي نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدحســين مرادمند مدافع پديده مشهد همان بازيكني است كه در دقيقه يك دروازه ســپاهان را بــاز كرد. مرادمند درباره پيروزي 4 بر صفر پديده مقابل ســپاهان ميگويد: «پيــش از بازي هم گفته بودم شــرايط تيميمان خيلي خوب اســت و دنبال اين هستيم يك نتيجه خوب مقابل سپاهان كســب كنيم و خوشبختانه اين اتفاق رخ داد.» مدافع پديده با بيان اينكه شكســت دادن ســپاهان با چهار گل اصال اتفاقي نبــوده، ادامه ميدهد: «ما تيم خيلي خوبي داريم و هفته به هفته هم بهتر خواهيم شــد. زدن چهار گل به سپاهان كار سادهاي نبود و با شايستگي تمام اين برد را به دست آورديم. در مشهد انتظار از تيم ما زياد است و اگر مشكل خاصي پيش نيايد فصل خيلي خوبي را رقم خواهيم زد.» محمدحســين مرادمند درباره گلي كه زد و عملكرد خوبش در اين بازي ميگويد: «خدا را شكر ميكنم كه عملكردم خوب بوده اما همانطور كه قبال گفته بودم بعد از زدن گل خوشــحالي نكردم چون من از 2۱ سالگي در سپاهان بودم و فوتبالم در اين تيم رشد كرد. خيلي خوشحالم نقش كوچكي در برد تيمم داشتم و انشاءا... اين روند همچنان ادامه داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.